Aktuálna ponuka tréningu: 4 kľúče alebo Ako odhaliť kľúčové schopnosti pre budúcu pracovnú úspešnosť prijímaného zamestnanca

Cieľ:

Vybaviť účastníkov základnými zručnosťami pre vedenie štruktúrovaného behaviorálneho rozhovoru, ktorý je jednou z najúčinnejších metód výberu vôbec. Poskytnúť metodiku vedenia takéhoto rozhovoru, hodnotenia jeho výstupov, ako aj otázok využiteľných pri postihovaní štyroch najdôležitejších pracovných kompetencií:

 • Rozumových schopností (má ich tento uchádzač dostatočné na to, aby správne posudzoval situácie, ktoré v práci môžu nastať a dokázal rozhodovať s primeranou kvalitou?)
 • Integrity (môžem sa spoľahnúť, že bude čestný, bezproblémový, s dobre predvídateľným správaním?)
 • Pracovitosti (doba tlačí na produktivitu, môžem od uchádzača očakávať aspoň priemerné pracovné nasadenie? Vytrvá v ňom dlhodobo, aj keby podmienky neboli priaznivé?)
 • Bezproblémovej spolupráce a medziľudskýchvzťahov (nejde o toxického človeka, znehodnocujúceho vlastný pracovný výkon tým, že je schopný znechutiť viacero ľudí okolo seba? Dokáže podporovať ostatných, nezištne povýšiť tímové ciele nad vlastné?)

Obsah:

 • Stručne: hlavné praktické zásady vedenia štruktúrovaného behaviorálneho rozhovoru.
 • Príprava rozhovoru, určenie typických pracovných kompetencií a spôsobov ich postihovania, tvorba otázok relevantných pre jednotlivé kompetencie, prepojenie rozhovoru s kompetenčným profilom pracovného miesta.
 • Minulé pracovné správanie uchádzača ako hlavný zdroj informácií o jeho budúcom pracovnom správaní. Problematika dôkazu a protidôkazu kompetencie.
 • Technika STAR, iné spôsoby rozvíjania odpovedí uchádzača.
 • Ťažisko: Nácvik tvorby otázok ku štyrom najdôležitejším kompetenciám.
 • Interaktívny nácvik vedenia štruktúrovaného behaviorálneho rozhovoru a hodnotenia výstupov z neho,
 • Zásady záverečného zhodnotenia rozhovoru, kvalifikovaný odhad kompetencií uchádzača.

Tréningové metódy:

Interaktívny tréning s aktívnym zapojením účastníkov, kde sa informačná zložka prekrýva s použitím hrania rolí, nácvikových zážitkových metód (ktoré sú modifikované tak, aby boli čo najbližšie reálnemu prostrediu účastníkov), štruktúrovaných diskusií, sebareflexie a sebapoznávania. Interaktívne techniky sú doplnené o krátke teoretické vstupy, videoukážky a ilustrácie.

Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní tréningu.

Miesto: Cukrová 14, Bratislava, ACSS, spol. s r.o., zasadačka na prízemí vpravo

Dátum a čas:  15.12.2023 9:00-15:30

Lektor: PhDr. Martin Jakubek, PhD.

Cena: 200 Eur /1 školiaci deň/ 1 účastník (+DPH), pre mimofiremných zákazníkov možnosť zľavy.

– cena zahŕňa účasť na školení, školiace materiály, kávu a občerstvenie

– cena nezahŕňa obed, dopravu, ubytovanie

Prihlášky:

Môžete vyplniť v prihlasovacom formulári alebo napísať na adresu mayako@mayako.sk.

Významné zľavy (až 60% z ceny) pre:

 • Personalistky/personalistov na rodičovskej dovolenke (obmedzený počet miest)
 • Nezamestnaných absolventov magisterského štúdia psychológie (potrebou predložiť potvrdenie vás nebudeme zaťažovať, ale očakávame korektný prístup)