Odborné poradenstvo v oblasti výberu a zhodnocovania potenciálu ľudských zdrojov psychologickými prostriedkami

 

Popri viacerých aspektoch osobnosti sa zameriavame najmä na nasledovné ako na úspešne umožňujúce predpovedať budúce profesionálne správanie:diagnostika základného zamerania osobnosti, temperamentový typ podľa klasickej teóriediagnostika osobnosti poskytujúca informácieo spôsobe prijímania informácií (pragmatický vs. intuitívny prístup)o spôsobe spracovávania informácií (racionálny vs. empatický prístup)o preferovanom spôsobe usporiadania okolitého sveta (systematickosť, plánovitosť, metodickosť vs. otvorenosť, bezstarostnosť, spontaneita)interakčné vzťahové vlastnosti definujúce interpersonálne správanie (dominantné, egocentrické, agresívne, rezervované, submisívne, konformné, priateľské, zrelé…)významné osobnostné vlastnosti so vzťahom k pracovnému správaniu (vyhľadávanie rizika, odolnosť voči záťaži, záťažová svedomitosť… )predpoklady pre tímovú prácu (ochota kooperovať, tímová rola, spôsob riešenia konfliktných situácií)predpoklady pre vedenie ľudí (na ľudí/úlohy orientovaný líder, demokratický líder, autokratický líder…)intelektový potenciál ako prediktívny faktor úspešnosti vo vedúcich a odborných pozíciách