Apolónsky temperament

Ďalší temperament, ktorému sa budeme venovať v našom miniseriáli, je apolónsky temperament.

Jeho starogrécka predloha, boh Apolón bol synom samotného Dia a dvojčaťom známej bohyne lovu Artemis. V rámci svojich božských povinností toho mal na starosti naozaj veľa: je uznávaný ako boh lukostreľby, hudby a tanca, pravdy a proroctiev, chorôb a uzdravovania, Slnka a svetla, poézie i ďalších oblastí. Bol patrónom delfskej veštiarne a vlastne aj božstvom, ktoré stálo v pozadí tam vyslovovaných proroctiev. Jeho božskou úlohou bolo poskytovať či umožňovať pomoc, ale najmä odvracať zlo. Ako svojho patróna ho uznávajú najmä tí, ktorí sa vrhajú do neznáma, teda námorníci, cudzinci či všetky druhy utečencov. K jeho povinnostiam patrila ochrana úrody a stád pred predátormi a chorobami, ale aj podpora zakladania nových miest a inšpirácia pri spisovaní ich ústav. Bol považovaný za darcu zákonov, tie hlavné z nich sa prispôsobovali jeho proroctvám.

Ako spoznáme jeho novodobých nasledovníkov?

Jungovská typológia  a MBTI ich označujú dvojicou stredných písmen NF, (iNtuition & Feeling), v typológiách podľa systému Big Five sú to ľudia vysoko otvorení voči novej skúsenosti, ako aj so silným subjektívnym cítením, hodnotiaci prijaté informácie viac na základe vlastných pocitov než na základe objektívnych faktov. Je pre nich teda dôležitejšie, či sa im niečo páči alebo nepáči, než či to je pravda alebo nie, vlastné chápanie toho, čo je dobré či zlé u nich víťazí nad chladnou logikou.

Ich dvojica výrazných vlastností je reprezentovaná:

1.     Vysokou otvorenosťou voči skúsenosti, vyhľadávaním aj vytváraním nového, nadhľadom, prehľadom, orientáciou na budúcnosť, túžbou vytvárať, meniť, zlepšovať, byť kreatívny a originálny. Toto majú spoločné s minule popisovaným Prométeovským typom. Ich tvorivosť a inovatívnosť je však osobnejšia, často znamená aj intenzívne preskúmavanie vlastných pocitov a tušení, prípadne nekonečné sebadefinovanie a hľadanie svojho vlastného ja v procese neustálej zmeny a sebaobjavovania.

2.       Vysokou prívetivosťou, vyplývajúcou z toho, že pocitové založenie ich privádza ku vcíteniu sa do kože iných ľudí, stotožňovaniu sa s ich problémami, ohľaduplnosti, podpore ostatných, celkovému altruistickému založeniu. Často bývajú pripravení komunikovať priamo a otvorene, majú veľa dôvery v iných a dokážu im to dať najavo. Systém Big Five popisuje túto črtu ako Prívetivosť a jej nositeľov ako úprimných a priamočiarych idealistov, hľadajúcich v ostatných to dobré, pripravených odpustiť a zabudnúť, či vyhnúť sa konfliktu.

Ak sa tieto dve tendencie spoja, je výsledkom, že:

  • Cieľom ich nositeľov je mať cieľ, zmyslom života sa stáva mať zmysel života. Toto sa pre nich stáva vzdialeným a nedosiahnuteľným horizontom, ku ktorému síce vytrvalo smerujú, ale ktorý len výnimočne dosiahnu. Ak by aj niekedy na chvíľu mali pocit, že toto je ono a takto to má byť, zvyčajne trvá len krátko, kým im začne byť ľúto za ďalším hľadaním a objavovaním. Okolo svojich cieľov typicky obchádzajú a len zdráhavo sa im približujú, pretože ich dosiahnutím by ich vlastne zrušili.
  • Podobne ako Apolón sú vnímaní ako zvláštni a výnimoční. Od útleho detstva majú dar reči a osobné kúzlo, ktorým si dokážu podmaniť a pripútať k sebe iných ľudí. Dokážu sa hlboko identifikovať s inými ľuďmi, vrátane literárnych alebo filmových postáv. Sú náchylní vášnivo obdivovať či milovať, súčasne však aj odmietať a nenávidieť. Ľudia tohto typu majú často veľmi dobrý talent pre jazyky.
  •  Typický je silný vzťah k daným i prijatým sľubom, ich prípadné nedodržanie berú veľmi osobne. Sú dobrí spoločníci a diskutéri, potrebujú voľné a demokratické prostredie, v ktorom by sa nejako mohla prejaviť ich jedinečnosť. Neradi splývajú s ostatnými, stále sa pokúšajú prezentovať ako jedinečné bytosti. Veľmi im záleží na tom, ako si okolie vyloží ich činy. Najväčším trestom pre nich je nezáujem, potrebujú byť vzatí na vedomie, obdivovaní a oceňovaní. Majú sklon dramatizovať aj bežné životné udalosti.
  •  Sú veľmi citliví a vnímaví aj voči najjemnejším odtieňom v slovnej i neverbálnej komunikácii, sú schopní zachytiť aj veľmi jemné zmeny v atmosfére. Nevyliečiteľní romantici, plní ideálov a ochoty poskytnúť lásku a porozumenie. Do nových vzťahov investujú veľa času a emocionálnej energie, nie vždy však dokážu správne odhadnúť ľudí – najmä ich horšie stránky, a častejšie než iné typy kvôli tmu zažívajú sklamania. Ak je niekto pripravený trpieť či zomrieť pre lásku, sú to práve ľudia tohto temperamentu.
  • Pracovne sa najlepšie uplatňujú v umení, žurnalistike, politike, ale aj ako tréneri a pedagógovia, psychiatri, poradcovia rôzneho druhu, či predsedovia charitatívnych organizácií.
  • Majú sklon vidieť v ľuďoch najmä ich lepšie stránky, odhaľovať a aktivizovať pozitívny potenciál, radi pracujú so slovami a myšlienkami, obchod a podnikanie ich príliš nebavia. V záujmoch sú prelietaví, majú tendenciu si naberať viac, než dokážu zvládnuť. Usilujú sa o prežitie vecí, ktoré budú mať nejaký zmysel. Ich potreby sa nesústreďujú na princípy, ale na ľudí, ich život sa neopiera o akciu, ale o interakciu, o súhru s ľuďmi – snaží sa radiť, povzbudzovať, facilitovať, viesť i ochraňovať – seba i druhých.

Ako apolónsky temperament spoznať v praxi?

Koncepcia Big Five si špecificky všíma štýl ich postojov, ktorý označuje za progresívny a popisuje ako premyslený prístup najmä ku sociálnym problémom založený na ochote vyskúšať ich nové riešenia.  Zakladá sa na altruizme, dôvere v ľudské dobro a presvedčení, že takmer všetko sa dá zmeniť výchovou, vzdelávaním, inováciami a spoluprácou. Zrejme práve títo ľudia bývajú v kontexte slovenskej politickej debaty označovaní za slniečkarov (čomu by sa Apolón určite potešil ?).

Je pre nich bytostne dôležité, aby im to, čomu sa venujú, dávalo nejaký zmysel. Rola, alebo aktivita, ktorej by toto chýbalo, je pre nich zbytočná a frustrujúca. Naopak, do činností, ktoré k ich ideálom smerujú, sú schopní dať všetku svoju energiu a často kvôli nim podstúpiť aj mimoriadne nepríjemné veci. Idealistov (tak ich niektorí autori nazývajú) nájdeme napr. medzi zapálenými vyučujúcimi detí zo znevýhodneného prostredia, hlásateľmi rôznych náboženských vier, ale aj medzi ekológmi brániacimi všetkými možnými spôsobmi ohrozené veľryby. Ich záujmy sa však môžu meniť v čase.

nadšení, manažérski „srdciari“ stotožnení s tým, čo robia, schopní nadchnúť a ovplyvniť ostatných už len tým, že prídu a rozpestrú svoje fluidum. Toto, spoločne s preferenciou spolupráce a schopnosťou byť v nej naozaj dobrý nielen v zmysle podpory činností, ale aj v zmysle podpory skupinovej atmosféry je potenciálne najvýznamnejšou pracovnou kvalitou týchto ľudí.

Svoj cit pre ľudí, schopnosť vnímať jemné odtiene toho, ako sa okolo nich iní cítia, však dokážu dobre uplatniť v rôznych činnostiach. Dokážu sa zhostiť úlohy bútľavej vŕby, ale aj mentorovať, v jednom aj druhom prípade sa budú zameriavať na perspektívy budúcnosti. Sú schopní diplomaticky obhajovať potreby a práva iných, ale aj sprostredkovať dohody typu win-win, nakoľko ich vždy značne zaujíma, čo kto presne potrebuje a so svojim darom reči to z ľudí okolo seba obvykle často aj dokážu vydolovať. Veľmi často ich nájdeme pri činnostiach súvisiacich s výchovou, vzdelávaním, rozvíjaním talentu, koučovaním…

Vo vzťahoch (vrátane pracovných) sa usilujú byť osobní a veľmi jedineční. Ich viac či menej skrytou potrebou je byť vnímaný(-á) ako výnimočný a neopakovateľný človek, výrazne ovplyvňujúci všetko, ale hlavne iných ľudí okolo seba. Ich slabšou stránkou je, že ak si to niekto všimne a začne im v tomto smere pochlebovať, môžu byť manipulovateľní práve cez posilňovanie pocitu vlastnej výnimočnosti.

Zle znášajú kritiku, byrokraciu, formalizované a neosobné procedúry, stereotyp, prízemnú bezcieľnosť a vlastne čokoľvek, čo nezohľadňuje ich individualitu.

Tento typ temperamentu je zo všetkých najmenej častý.  Manažérsky má svojim založením veľmi blízko k tzv. transformačnému riadeniu, založenému na snahe inšpirovať svojich podriadených k tomu, aby pre dobro vznešených cieľov alebo organizácie prekonali svoje vlastné záujmy.  Snažia sa byť vzorom, podriadených podnecovať tým, že im ukážu zaujímavé ciele, ktoré im budú pomáhať dosahovať, podporujú samostatné myslenie, spochybňujú zažité dogmy (niekedy vrátane vlastných názorov!), pristupujú k nim individuálne a stíhajú venovať špeciálnu pozornosť každému z nich. To všetko podporujú svojou výrečnosťou a citom pre odhad sociálnych situácií.  Takto dokážu častokrát navodiť reálnu zmenu, rozčeriť stojaté vody, vytiahnuť firmu z červených čísel, zmobilizovať zdanlivo beznádejných žiakov…

Ich slabinou je, že všetko má svoju kapacitu. Ich štýl je mimoriadne náročný a ľahko môže prísť k tomu, že časom ho kvôli obmedzenému času a energii nebudú schopní uplatňovať dôsledne voči všetkým, čím ich čaro minimálne pre časť okolia môže vyprchať.  Rovnako aj ich pôvodne pozitívna snaha o to, aby všetci okolo boli šťastní a spokojní sa môže ukázať ako kontraproduktívna a viesť skôr k nekonečnému radu diskusií, než k reálnym výsledkom. Zradiť ich môže aj neochota kritizovať, či prijímať nepopulárne rozhodnutia. Koniec koncov, Prívetivosť, ktorá sa na ich temperamente významne podieľa, sa považuje často za prekážku úspešného vedenia.  O problematickom prijímaní kritiky nositeľmi tohto temperamentu sme už písali… Najväčšou hrozbou, vyplývajúcou z ich temperamentu je, že by mohli podľahnúť mesiášskemu komplexu a považovať sa za vyvoleného záchrancu či spasiteľa niečoho alebo niekoho, to sa našťastie ale stáva veľmi zriedkavo.

Ak sa ich potenciál správne uchopí, vďaka svojej výnimočnosti dokážu však ľudia tohto temperamentu preukázať väčšine organizácií obrovské služby. Spravidla majú ušľachtilé úmysly, humanizujú atmosféru okolo seba a dávajú činnostiam vyšší zmysel. Samozrejme, za predpokladu, že to o čo sa daná organizácia usiluje, je v súlade s ich hodnotovým systémom a že v tom aspoň trochu ide o ľudské blaho. Nájsť pre nich vyhovujúcu pozíciu môže byť niekedy náročné, ale zvyčajne sa úsilie s tým spojené vyplatí.

Známe reálne alebo fiktívne osobnosti,  priraďované rôznymi autormi k tomuto temperamentu: