Epiméthovský temperament

Minulé číslo nášho občasníka prinieslo stručný prehľad 4 “božských” temperamentov inšpirovaných Jungovou teóriou. Ako sme sľúbili, v tomto a niekoľkých nasledujúcich pokračovaniach sa budeme venovať zvlášť každému z nich – teda tomu, čo môžeme od ľudí na pracoviskách očakávať na základe kombinácie dvoch osobnostných čŕt. Dnes sa bližšie zameráme na tzv. Epimétovský temperament.

Na úvod nezaškodí trocha gréckej mytológie.Epimethes (alebo Epimetheus, transkripciou mena si nie sme úplne istí) bol syn najvyššieho gréckeho boha Dia a Prométeov brat.  Najprv sa odmietal oženiť s krásnou Pandorou ktorú mu vybral otec, nakoniec sa ale pod vplyvom jeho hnevu a toho, čo Zeus spôsobil neposlušnému Prométeovi poddal a Pandoru prijal za ženu. Toto neskôr viedlo k otvoreniu Pandorinej skrinky, z ktorej unikli rany osudu (staroba, pokušenie, choroby, šialenstvo a pod.). Tie sa zniesli na ľudí, vrátane Epimétha a Pandory. Epiméthes s kľudom, pokorou a dobrou vierou prijal vlastný osud a rozhodol sa dodržiavať pravidlá a zákony tak, aby sa vyhol utrpeniu  a ranám osudu, ktoré sa jeho pričinením voľne pohybovali po svete. Udržal si čisté svedomie a vďaka nemu aj vnútorný pokoj, navyše v podobe zvyškov z Pandorinej skrinky získal ctnosť a nádej. Odvtedy je v starom Grécku stelesnením lojálnej a húževnatej služby.

Ako takých ľudí spoznáme?

V Jungovskej typológii transformovanej do MBTI sú označovaní ako SJ („sensing & judging“), v typológiách vychádzajúcich zo systému Big Five ako zatvorení voči skúsenosti a vysoko svedomití. Vyznačujú sa dvojicou výrazných vlastností:

1.       Nízkou otvorenosťou voči novej skúsenosti, nízkou inovatívnosťou či intuitívnosťou a naopak silnou preferenciou rukolapných a na realizáciu zameraných aktivít. Inými slovami ide o preferenciu rutiny pred kreativitou, robenia pred premýšľaním, známych a zabehaných spôsobov pred výzvami reprezentovanými čímkoľvek novým.

2.       Vysokou mierou systematickosti, sebaorganizácie a štruktúry vkladanej do svojich činností, vedúcou k plánovitosti, zmyslu pre poriadok a termíny i celkovej zodpovednosti za výsledky. V diagnostických systémoch sa táto črta zvykne nazývať svedomitosť a je črtou, ktorú nadriadení na svojich ľuďoch veľmi obľubujú.

Dôsledkami spojenia týchto tendencií u človeka môže byť, že:

  • Jeho krédom je slúžiť a byť užitočný tej sociálnej skupine, či útvaru, do ktorého patrí. Má silný pocit, že musí niekam patriť a že si túto svoju príslušnosť k niečomu musí zaslúžiť. Lepšie sa cíti, keď dáva, než keď prijíma.
  • Veľmi dbá na to, aby robil, to čo sa „patrí“, čo zodpovedá normám v danom prostredí. Spomedzi všetkých temperamentov najhoršie znáša nestabilitu. V pracovnom aj súkromnom živote je schopný vyrovnať sa s hocičím okrem nejednoznačnosti v očakávaniach voči sebe. Rešpektuje až vyžaduje štruktúru a hierarchiu, potrebuje jasne vymedzené právomoci a zodpovednosti vlastné aj ľudí okolo seba.
  • Je typom vhodným pre rutinné a pravidelné povinnosti, za to však očakáva pochvalu a ocenenie. Zo všetkých typov temperamentov na neho najviac platí negatívna spätná väzba, t.j. kritika a tresty. Veľmi dobre sa cíti v škole, kde rešpektuje svoje povinnosti a dobrovoľne sa ujíma funkcií (týždenník, kronikár, referent a pod.). Je motivovaný snahou dosiahnuť uznanie a ocenenie zo strany dospelých, ak mu tieto nie sú poskytnuté, môže jeho nasadenie vyhasínať.
  • Pri vzdelávaní potrebuje postupovať krok po kroku osvedčenými metodickými procedúrami a zvlášť predvádzať každú novú osvojenú vedomosť – nemá vzťah k nachádzaniu vlastných nových postupov ako danú vec, či problém zvládnuť. Vyžaduje podrobné pokyny či inštruktáž, priebežnú a podrobnú spätnú väzbu. Nejasné ciele a zadania mu nič nehovoria, obsah vzdelávania by mal mať zvonku danú jasnú štruktúru.
  • V jeho názoroch je zreteľne obsiahnutá skepsa a pesimizmus, za ktorými však obvykle býva racionálne jadro a životné skúsenosti, ako aj nezanedbateľné množstvo podozrievavosti alebo aspoň preventívnej opatrnosti… S vekom u neho silnie láska k tradíciám a konzervativizmus. Je veľmi citlivý na nedostatok vďačnosti a ocenenia.
  • Jeho slovník je konvenčný a konkrétny, rovnako aj frázovanie, v ktorom je schopný občas využiť ľudové múdrosti či porekadlá, najmä ak sa týkajú hodnoty či množstva. V komunikácii sa zvykne zaoberať hmatateľnými námetmi, súvisiacimi s ich každodenným životom a starosťami, k abstraktným či na budúcnosť zameraným témam nemá vzťah. Najmä v kombinácii s vyššou citovou labilitou môže mať často viditeľnú snahu vystríhať pred hroziacimi nebezpečenstvami.
  • Vyhovujú mu zamestnania ako účtovníctvo – finančná služba, lekárnictvo, kontrola všetkého druhu, dejepis – vedenie kroník, duchovný či kazateľ, rehabilitačný pracovník, zámočník, zásobovač, skladník – teda tie, kde môže realizovať svoju túžbu zachovávať a uchovávať.
  • Prikladá veľkú vážnosť hierarchii a cení si postup a najrôznejšie formálne znaky, tituly a privilégiá či oficiality. Porušenie predpisov je pre tento typ jedným z najväčších hriechov.
  • Môže preháňať svoju snahu oplácať starším, čo sa od nich naučil či vštepovať mladým, čo je správne a dobré. Je stabilizujúcim prvkom, je na neho spoľahnutie. Robí veci správnym spôsobom, niekedy sa však môže jednať o úplne nesprávne veci., ktoré v dobrej viere prevzal medzi svoje povinnosti…

Keirsey nazval tento typ temperamentu Ochranca (Guardian) a podotýka, že ešte lepším stelesnením než Epimethes by bola grécka bohyňa Demeter, uctievaná typicky na jeseň kvôli ochrane úrody a príprave domácností na dlhé zimné mesiace. Autori systému Big Five zasa pri interpretácii vyzdvihujú zmysel týchto osôb pre pravidlá a procedúry a nazývajú ich „čítankovými“ (by-the-bookers), vyzdvihujúc ich pracovitosť, metodický prístup, organizáciu a postup vpred krok za krokom.

Ako by sme teda súhrnne charakterizovali epiméteovský typ temperamentu? Ide o ľudí, ktorí sú: konzervatívni, konzistentní, spoľahliví, detailisti, vecní, pracovití, starostliví, trpezliví, vytrvalí, rutinéri, stabilní, rozumní, precízni, neimpulzívni, neroztržití… 

Pozitívne stránky a ich využitie v práci

Ich prínos pre organizácie je zrejmý: vytvárajú ich výkonnú zložku, stávajú sa šikovnými a produktívnymi ťahúňmi, bez ktorých by nebolo mysliteľné efektívne plnenie úloh. Majú silný zmysel pre logistiku, rovnako prínosom môže byť  ich ohľad na pravidlá a schopnosť rutinného uplatňovania procedúr alebo ich kontroly.

Pracovné roly v ktorých sa im darí najlepšie zvyknú súvisieť so supervíziou bezprostredného výkonu, kontrolou (najmä praktickej využiteľnosti), poskytovaním/zabezpečovaním základných náležitostí, ochranou pred rizikami či nástrahami. Môžu mať taktiež silnejší záujem o morálku, najmä o praktické aplikácie morálnych pravidiel. Vítaným benefitom je zmysel pre lojalitu, záväzky a zodpovednosť či menšie tendencie fluktuovať.

…A čo negatíva?

Slabšie stránky ľudí s epiméteovským temperamentom vyplývajú z toho, že pre stromy nemusia byť schopní vidieť les. Len veľmi ťažko sú schopní mať nadhľad, či zohľadňovať perspektívu budúcnosti. V dôsledku toho a aj kvôli pesimizmu, ku ktorému môžu mať prirodzený sklon, typicky odporujú zmenám – tým viac, čím väčšiu nutnosť inovovať tieto predpokladajú.

Ďalším problémovým okruhom pre nich je dynamika a spontánnosť situácií. Prirýchle zmeny, nejednoznačné či konfliktné inštrukcie ich výrazne vyvádzajú z rovnováhy. Môžu byť menej flexibilní v reagovaní, súčasné venovanie sa viacerým úlohám tiež pre nich príliš nie je.

Ako manažéri môžu byť nadbytočne pedantní, so sklonom mikromanažovať, čo si spravidla najviac odskáču tí podriadení, u ktorých si (okamžite!) všimnú slabý zmysel pre detaily či dodržiavanie termínov. Aj oni síce pod tlakom požiadaviek dokážu čiastočne zladiť svoje pracovné správanie s vyžadovaným, je to pre nich však podstatne náročnejšie, než pre iné typy temperamentu.

Ak z nich chcete získať čo najväčší osoh, je dobré dať im na starosť hmatateľné činnosti vyžadujúce vyššiu mieru starostlivosti o detaily, postupne ich zaškoliť a ďalej ťažiť z ich dôslednosti, spoľahlivosti a usilovnosti, schopnosti odriekať si a odkladať odmenu do budúcnosti.  Dôležité je, aby pracovali v štruktúrovanom prostredí. Je však nevyhnutné dávať im súčasne najavo, ako veľmi oceňujete ich prínos.

Po predchádzajúcom „výživnom“ opise tohto temperamentového typu Vám v predstavách určite nabehli tváre ľudí, ktorí mu zodpovedajú. Pre lepšiu ilustráciu však pridávame niekoľko príkladov zo sveta známych (či už reálnych alebo fiktívnych) postáv: