Prométeovský temperament

Už je to nejaký čas, čo sme v našom Dobrom Výbere venovali pozornosť prvému z jungovských temperamentov: Epiméthovskému (DV č. 42). V tomto čísle si detailnejšie rozoberieme ďalší. Ten je pomenovaný podľa Epimétheovho brata; boha , ktorému sa pripisuje zásluha za vytvorenie ľudstva z hliny – Prométea

Prečo je Prométeovský temperament pomenovaný práve po tomto bohu? Základy môžeme hľadať v starogréckej mytológii. Tam je Prométeus uvedený ako ten, ktorý ukradol bohom oheň, aby ho mohol darovať  ľuďom pre potreby civilizácie. Za tento čin bol kruto potrestaný: Prométeus bol prikovaný ku skale, ku ktorej každý deň prilietal orol a trhal mu pečeň (vtedy chápanú ako sídlo ľudských emócií). Tá síce vždy veľmi rýchlo dorástla, no každý deň sa opakoval ten istý scenár – až do momentu, kedy Prométea vyslobodil Herakles.

Meno Prométeus znamená „dopredu mysliaci“ a je mytologickým stelesnením inteligencie, humanity a ľudskosti. Prométeus je taktiež považovaný za pôvodcu umení a vied, v rozšírenom chápaní aj intuície, inovácií a zamerania na zmeny k lepšenie

Ako spoznáme nositeľov Prométeovského temperamentu? Jungovská typológia a MBTI ich označujú dvojicou stredných písmen NT (iNtuition & Thinking) ; Big Five zase ako racionálnych, menej vzťahových ľudí s vysokou otvorenosťou voči novej skúsenosti. Prométeovský temperament je tak reprezentovaný dvomi výraznými vlastnosťami

1.Vysokou otvorenosťou voči skúsenosti, vyhľadávaním a vytváraním nového, nadhľadom, prehľadom, orientáciou na budúcnosť, túžbou vytvárať, meniť, zlepšovať a byť kreatívny či originálny. V zásade ide o uprednostňovanie tvorivého myslenia pred stereotypom a inovácie pred overenými vecami. Odvodenými kvalitami je ochota snívať a fantazírovať, skúmanie vlastných pocitov, zvedavosť, nezávislosť v úsudku a preferencia (alebo aspoň tolerancia) rôznorodosti

2. Nízkou prívetivosťou, silnou logickou racionalitou a zakladaním myslenia skôr na objektívnych faktoroch ako na zohľadňovaní pocitov iných ľudí. Ide o vecný a analytický pohľad zohľadňujúci najmä neosobné kritéria, ktorý uprednostňuje objektívnu pravdu pred taktom a je typický kritickým myslením zameraným na „strojové“ riešenie problému. Človek s touto vlastnosťou prežíva pomerne málo emócií a nezaujíma sa veľmi o city iných ľudí, čo však neznamená úplnú absenciu emócií, ale skôr menšiu sentimentalitu v riešeniach, postojoch či názoroch. Následkom toho sa môže veľmi ľahko dotknúť iných, a to bez zlého úmyslu či dokonca úplne nevedomky.

Ak sa tieto dve tendencie spoja, výsledkom je:

 • Zreteľná túžba po moci zameranej na využívanie zdrojov, ktoré sú k dispozícii (nie takej, ktorá niekoho zotročuje).Takýto človek chce všetkému rozumieť, ako aj kontrolovať, predpovedať a vysvetľovať udalosti a javy. Smeruje ku schopnosti a spôsobilosti. Zo všetkých temperamentov typológie má najradšej inteligenciu, vníma ju ako prejav ducha. Býva hĺbavý a zvedavý, má veľmi pozitívny vzťah k učeniu a naberaniu poznatkov (typicky vie čítať už pred tým, ako začne chodiť do školy). 
 • Nezávislosť a nekonformnosť, ťažkosti pri zoznamovaní či kamarátení sa s inými ľuďmi. Takýto ľudia si môžu pripadať iní než ich okolie. Neradi sa dostávajú do konfliktov, napriek tomu sa to pomerne často stáva- vtedy túto skutočnosť berú neosobne a nezúčastnene, ako niečo, čomu sa nedalo zabrániť. 
 • Slabý vzťah k rituálom a oslavám, či iným udalostiam, ktoré sa konajú len na základe tradície, bez logického a racionálneho dôvodu.
 • Silná potreba byť kompetentný, naliehavé úsilie o rozvíjanie svojich schopností a zlepšovanie sa, sebarozvoj. Ľudia s takouto črtou dokážu byť nesmierne sebakritickí a trápiaci sa svojimi nedostatkami. Prítomné môžu byť pochybnosti o svojich schopnostiach či cítenie sa na pokraji krachu v tom, na čom záleží. Schopnosť nazerať na veci z rôznych, často až protichodných hľadísk môže viesť k tomu, že sa osoba nedokáže včas rozhodnúť, byť dostatočne aktívna či asertívna.
 • Vrámci pracovných odvetví ich priťahuje veda, technika, filozofia, matematika, teoretická fyzika či logika. Bývajú úspešní ako konštruktéri, architekti, pracovníci výskumu a vývoja, manažéri, kriminológovia či finanční analytici. 
 • Naopak, nevyhovuje im práca v priamom predaji, public relations, údržbe či opravách. Nie sú taktiež príliš kancelárske typy. V skratke im nevyhovujú pracovné odvetvia, kde sú podľa ich názoru „príliš stojaté vody“.
 • Otvorenosť zmenám, novým myšlienkam a nápadom. Ostatným sa takýto ľudia môžu javiť ako chladní, odťažití či tajomní. Je pre nich charakteristický odpor k nadbytočnosti. Z hľadiska postojov ide o kritických mysliteľov, nespútaných tradíciou ani sentimentmi. Obvykle zohľadnia viacero hľadísk, nakoniec si však aj tak sformujú vlastný názor.
 • V komunikácii pôsobia zovreto až úsečne, úsporne a prísne logicky. Niekedy môžu považovať za samozrejmosť to, čo iní ľudia nemajú za úplne jasné. v dôsledku svojho vysoko racionálneho pôsobenia majú sklon prehliadať neverbálne náznaky a nápovedy ako v smere od seba k ostatným, tak aj naopak.
 • Z hľadiska štýlu riešenia problémov sú títo ľudia plní invencie a orientácie na budúcnosť, vďaka neosobnej analýze dokážu vidieť lepšie možnosti situácie. Mimoriadne radi pracujú s grafmi či diagramami. Typickí inovátori, ktorí často okolo seba rozosievajú entuziazmus. Pri riešení problémov sa často spoliehajú na náhle nápady, ktoré analyzujú až neskôr.

V rôznych systémoch  a typológiách sa ľudia s týmto temperamentom zvyknú nazývať ako racionalisti alebo vyjasňovači, Big Five akcentuje aj ich voľné a neobmedzené, často „out-of-the-box“ myslenie, ako  aj pripravenosť nezohľadňovať príliš ostatných pri presadzovaní vlastnej verzie pravdy.

Charakteristiky ktoré ich súhrnne najviac vystihujú, sú:

 • vyrovnanosť
 • dôvera v logiku
 • túžba po dosiahnutí úspechu
 • vyhľadávanie nových znalostí, oceňovanie vedy a technológie
 • neosobnosť
 • kreativita
 • pragmatickosť, skepticizmus, samostatnosť
 • dômyselnosť, nezávislosť a sila

Ako takéhoto človeka spoznáme v praxi?

Často ide o bystrých, dobre informovaných ľudí, s veľmi pozitívnym postojom k naberaniu nových informácií, učeniu sa, tak aby boli postupne čím ďalej lepší v konfrontovaní svojich názorov s inými ľuďmi. V hraničných prípadoch sa môžu dostať aj do polohy  „diablových advokátov“ zastávajúcich myšlienky ktorým sami neveria len pre to, aby videli, ako na ne iní reagujú

Ak u nich veľmi prevládne dimenzia neosobnej inovácie,môže ísť o notorických zlepšovateľovtvorcov koncepcií, ktorých v takmer každej situácii či prostredí napadne, ako by sa to tam malo robiť inak a lepšie. Ich zmysel pre realizáciu a uvedomenie si dopadu ich nápadov na iných ľudí je však relatívne nízky.  Z tohto dôvodu tak ich nápady často nenaberú reálne kontúry.

Majú veľmi radi riešenie problémovvo všetkých oblastiach, nevyhýbajú sa ani tým najkomplexnejším, najmä ak je šanca pri ich riešení nejako uplatniť originálny prístup.  Láka ich čokoľvek strategické, presahujúce do vzdialenejšej budúcnosti, ich plány ako to dosiahnuť sú však skôr všeobecným smerovaním než premyslenou sústavou konkrétnych praktických krokov.

zameraní viac na teóriu než na prax, snažia sa o nájdenie všeobecnejších princípov, podľa ktorých všetko funguje. Cenia si kompetentnosť, vyžadujú však logické zdôvodnenia.

Mnohí z nich majú záujem o abstraktné oblasti, čo sa následne môže spájať s otvorenosťou voči menej obvyklým druhom umenia,myšlienkovým či filozofickým prúdom, pripravenosťou skúmať vlastné vnútro,ale aj toleranciou voči odlišnosti v hodnotách a postojoch.

V organizáciách a pracovnom prostredí dokážu takíto ľudia až mimoriadne prispieť ako inšpirátori a iniciátori zmien (prípadne osoby, ktoré ich akceptujú a podporujú), samozrejme iba ak v nich vidia zmysel. Ich najsilnejšou stránkou je myslieť a vymýšľať,s praktickou implementáciou to však už môže byť horšie.

Podtypom môžu byť podľa Keriseyho „Masterminds“sebaistí špičkoví špecialisti, väčšinu času menej zúčastnení, no vystupujúci do popredia pri vyhodnocovaní použiteľnosti rôznych myšlienok. Akonáhle im začne byť zrejmé, že sú pre daný typ práce tí najlepší, môžu ich ambície smerovať aj k vedúcim pozíciám

Rovnako ako v prípade Epiméthovskému temperamentu Vám predstavíme reálne či fiktívne osobnosti označované ako zástupcovia Prométeovského temperamentu: