Záujem o záujmy a čo s nimi má do činenia osobnosť

Záujmy sú bežnou súčasťou našich životov a do veľkej miery zasahujú do rôznych oblastí nášho pôsobenia, vrátane voľby práce. Je síce pravdou, že ľudia ktorí vášnivo čítajú nemusia byť najlepšími predavačmi v kníhkupectvách, rovnako ako fanatici do konštrukcie pretekárskych áut nemusia byť úspešnejší na oddelení kvality štandardnej automobilky, ani pri práci na jej výrobnej linke, vo všeobecnosti však ľudské záujmy majú väčší vplyv na pracovnú úspešnosť, než sa donedávna myslelo. Súvisí to aj so zmenenou úlohou práce v ľudských životoch v modernej spoločnosti, aj s tým, že v podmienkach súčasného trhu práce majú zamestnanci majú väčšiu možnosť vybrať si svoje pracovisko. Jedným z dôležitých kritérií je, aby ich obsah vykonávaných činností bavil.  Splnenie tohto predpokladu prispieva k väčšej pracovnej angažovanosti, vyššej odolnosti voči stresu, takíto zamestnanci sú aj inovatívnejší či spokojnejší v zamestnaní.

Psychológovia sa  štruktúrou ľudských záujmov zaoberajú už dlho. Už pred takmer 70 rokmi položil americký psychológ John L. Holland základy ich delenia na 6 hlavných kategórií. Tie boli postupom času upresnené a rôzne premenované,  v súčasnej dobe je toto členenie známe ako model RIASEC, podľa prvých písmen ktorými sú hlavné okruhy nazvané. Každý človek môže mať aj má rôznorodé a individuálne záujmy ,oplatí sa však sledovať, nakoľko silne je u neho zastúpená každá zo šiestich hlavných oblastí, či je niektorá z nich najsilnejšia, ktoré sú na ďalších miestach a naopak, čo ho/ju zaujíma minimálne. Takáto informáciaje výborne využiteľná v kariérovom poradenstve pre dospievajúcich, aj pri výbere zamestnancov. Veľmi prepracovaným spôsobom s ňou narába Ministerstvo práce USA, ktoré v rámci systému O*NET umožňuje každému otestovanie svojich záujmov, výsledok vyjadrený prvými tromi písmenami potom spáruje so známymi požiadavkami na výkon rôznych pracovných pozícií a ponúkne niekoľko zamestnaní, ktoré by človeku s príslušnou štruktúrou záujmov mali vyhovovať.

Základná štruktúra ľudských záujmov podľa Hollandovej typológie

R – Realistic (Realistický)

Doer (výkonný typ)

Kompetencie: pokoj pod tlakom, samostatnosť pri zaobchádzaní s vecami, praktickosť, zameranie na cieľ

Popis záujmov (originálna Hollandova charakteristika): uprednostňovanie činností, ktoré zahŕňajú explicitnú, usporiadanú alebo systematickú manipuláciu s predmetmi, nástrojmi, strojmi a zvieratami… tieto tendencie správania vedú následne k získaniu manuálnych, mechanických, poľnohospodárskych, elektrikárskych a technických kompetencií

Príklady možných povolaní:  Poľnohospodár, Pracovník vo výrobe, Športovec, Vodič vozidiel, Opravár, Pracovník v stavebnom priemysle, Servisný technik septikov a čistič kanalizačných potrubí 

I – Investigative(Skúmajúci)

Thinker (mysliteľ)

Kompetencie: riešenie problémov, tvorba nápadov, zvedavosť, nezávislá práca

Popis záujmov (originálna Hollandova charakteristika): človek, ktorý uprednostňuje aktivity, ktoré zahŕňajú pozorovacie, symbolické, systematické a tvorivé skúmanie fyzikálnych, biologických a kultúrnych javov (s cieľom porozumieť a kontrolovať takéto javy)… tieto tendencie správania vedú následne k získaniu vedeckých a matematických kompetencií

Príklady možných povolaní: Investigatívny novinár, Počítačový programátor, Archeológ, Forenzný vedec, Lekársky výskumník, Detektív, Trestný právnik a Veterinár (spolu s R)

A – Artistic (Umelecký)

Creator (tvorca)

Kompetencie: kreativita, citlivosť, flexibilita, nezávislosť

Popis záujmov (originálna Hollandova charakteristika): človek,ktorý preferuje nejednoznačné, voľné, nesystematizované činnosti, zahŕňajúce manipuláciu s fyzickými, verbálnymi alebo ľudskými materiálmi na vytváranie umeleckých foriem alebo produktov…tieto tendencie správania vedú následne k získaniu umeleckých kompetencií

Príklady možných povolaní:  Arteterapeut, Umelec, Návrhár rekvizít, Dizajnér, aranžér, Animátor či Hudobník

S – Social (Spoločenský)

Helper (pomáhač)

Kompetencie: empatia, pomoc ostatným, pozitívna energia, spolupráca

Popis záujmov (originálna Hollandova charakteristika):  uprednostňovanie aktivít, ktoré zahŕňajú vplyv na druhých s cieľom informovať, trénovať, rozvíjať, liečiť, osvetľovať… tieto tendencie správania vedú následne k získaniu kompetencií pre medziľudské vzťahy

Príklady možných povolaní:  Zamestnanec v HR, Pomáhajúce profesie, Služba zákazníkovi, Učitelia, tútori, kouči, Tlmočník, Duchovný

E – Enterprising (Podnikavý, Ekonomický)

Persuader (presviedčač)

Kompetencie: vyjednávanie, motivovanie a ovplyvňovanie iných, vedenie, energia

Popis záujmov (originálna Hollandova charakteristika): uprednostňovanie činností, ktoré sa týkajú ovplyvňovania druhých s cieľom dosiahnuť ciele organizácie alebo ekonomický zisk… tieto tendencie správania vedú následne k získaniu vodcovských, medziľudských a presviedčacích kompetencií

Príklady možných povolaní: Predajca, Nákupca, Podnikateľ, Manažér fundraisingu, Investičný bankár

C – Conventional (Konvenčný)

Organizer (organizátor)

Kompetencie: manažment času, sebaorganizácia, orientácia na detaily, orientácia na úlohu

Popis záujmov (originálna Hollandova charakteristika): uprednostňovanie aktivít, ktoré zahŕňajú usporiadanú, systematickú manipuláciu s údajmi (vedenie záznamov, archivovanie materiálov, rozmnožovanie materiálov, organizovanie obchodných strojov a zariadení na spracovanie údajov na dosiahnutie organizačných alebo ekonomických cieľov)…tieto tendencie správania vedú následne k nadobudnutiu administratívnych, výpočtových a systémových kompetencií.

Príklady možných povolaní: Účtovník, Finančný analytik, Učiteľ matematiky, Úradník, Editor, Špecialista pre manažment dokumentov

Ako  štruktúru záujmov zistíme?

Okrem najsilnejšej skupiny záujmov záleží aj na konfigurácii ďalších z nich. Napríklad človek, u ktorého sa ako najsilnejšie záujmy javia konvenčné (C), môže následne smerovať k povolaniu farmaceuta ak sú tieto sprevádzané záujmami sociálnymi (S) a investigatívnymi (I), alebo realitného agenta, ak je spolu s konvenčnými záujmami prítomné aj ich podnikavé zameranie (E). Podobne, umelecké záujmy sprevádzané realistickými(R) a podnikavými (E) môžu viesť ku kulinárskym umeniam a ambíciám získať Michelinskú hviezdu, ak sú však vyjadrené spoločne so sociálnymi (S) a konvenčnými(C), môžu znamenať predpoklady pre dráhu biznis trénera, alebo spolu s investigatívnymi(I) môžu mať blízko ku kreatívnym prácam so slovom, od poézie až po copywriting.

Intuitívne sa na štruktúru záujmov vieme spýtaťv rozhovore („Čo z toho, čo ste v poslednej dobre robili vo voľnom čase Vám prinieslo najväčšie uspokojenie?“), ak ju však chceme zistiť komplexnejšie a presnejšie, mali by sme využiť dotazník záujmov. Psychológovia pravdepodobne siahnu po Strongovom inventári záujmov, možností priamej diagnostiky je však viacero. Záujmy však súvisia aj s osobnostnými črtami a aj na túto možnosť sa v závere príspevku pozrieme.

Čo nám štruktúra záujmov prezradí?

Nuž v tomto veľa závisí od toho, do akej miery sú na príslušnom pracovnom trhu definované a štandardizované jednotlivé pracovné pozície na úrovni job description. Nepotvrdené správy hovoria, že toto sa v najväčšej miere deje v Číne, zo systémov, ktoré sú verejne prístupné a podobné nášmu kultúrno-spoločenskému prostrediu je najprepracovanejší asi už zmieňovaný americký O*NET.  Ak hovoríte po anglicky či po španielsky, môžete si ich dotazník vyskúšať tu, ako výsledok získate informáciu o silne jednotlivých skupín záujmov. Po vyplnení dostanete ešte otázku, koľko úsilia chcete investovať do prípravy na svoju kariéru a po jej zodpovedaní vám budú predstavené zamestnania, ktoré pre vás pripadajú najviac do úvahy. Samozrejme, je potrebné mať na mysli, že americké reálie sa od tých našich líšia, vykonávané činnosti jednotlivých pracovných pozícií môžu byť niekedy veľmi odlišné, ale s touto rezervou sa výsledok akceptovať dá. Ak poznáte poradie prvých troch svojich najsilnejších záujmov, môžete sa s nimi pohrať napríklad tu. V hornej tabuľke nastavíte poradie prvých troch písmen svojho profilu, stlačíte „go“ a následne môžete preskúmavať práce, ktoré by vám mali vyhovovať, po kliknutí na každú z nich sa zobrazí mimoriadne podrobný popis, vrátane očakávaného zárobku a počtu takýchto pracovných miest k dispozícii v USA (k emigrácii však nikoho nabádať nechceme 🙂 ). Bolo by pekné sa podobného systému dočkať aj u nás, hoci je tiež pravdou, že úloha tradičného job description sa ruka v ruke s rýchlymi zmenami v charaktere vykonávaných pracovných činností postupne zmenšuje.

Ako s tým súvisí osobnosť?

Nie síce stopercentne, ale so solídnou presnosťou sa dá z osobnostných čŕt predpovedať,  akú štruktúru budú mať záujmy jednotlivého človeka. Najmä ak k piatim „veľkým“ črtám pridáme ešte dimenziu poctivosť – pokora, známu zo systému HEXACO. Určite by pomohlo aj poznanie rozumových schopností, ale pre tentokrát sa držme len osobnosti. Pred 10 rokmi (2012)  Derek McKay a David Tokar z univerzity v Akrone v USA tieto vzťahy popísali vyčerpávajúcim spôsobom:

Realistické (R) záujmy pozitívne súvisia s poctivosťou –pokorou a naopak negatívne s extraverziou, ústretovosťou a otvorenosťou. Realistický typ je charakterizovaný ako „skromný“ a „autentický“, čo sú deskriptory osobnosti v súlade s dimenziou poctivosť – pokora. Realistický typ je tiež opísaný ako „rezervovaný“, „neflexibilný“ a „nečitateľný“,  čo sú výrazy odrážajúce nízku extraverziu, prívetivosť a otvorenosť.

Investigatívne (I) záujmy pozitívne súvisia so svedomitosťou a otvorenosťou a naopak negatívne s extraverziou. Hollandova charakteristika investigatívneho typu zahŕňa „opatrný“ a „presný“, čo sú výrazy prispievajúce k svedomitosti, ako aj „zvedavý“ a „introspektívny“, prídavné mená v súlade s otvorenosťou. Investigatívny typ je tiež opísaný ako „rezervovaný“,prídavné meno definujúce čiastočne nízku extraverziu.

Umelecké (A) záujmy kladne súvisia s emocionalitou(=neurotizmus), extraverziou a otvorenosťou a negatívne so svedomitosťou. Hollandov umelecký typ je charakterizovaný ako „citlivý“ a „expresívny“, čo sú prídavné mená prispievajúce k emocionalite a extraverzii. Umelecký typ je tiež opísaný ako „imaginatívny“, „nezávislý“, „introspektívny“ a „originálny“, z ktorých všetky definujú otvorenosť. Nakoniec, umelecký typ je opísaný ako „neporiadny“a „impulzívny“, čo sú výrazy v súlade s nízkou svedomitosťou.

Sociálne (S) záujmy kladne súvisia s poctivosťou – pokorou, extraverziou, prívetivosťou a svedomitosťou. Hollandov sociálny typ záujmov je charakterizovaný ako „nápomocný“, „láskavý“, „chápavý“ a „srdečný“, pričom všetky opisujú poctivosť – pokoru v systéme HEXACO. Ďalej, sociálny typ má tendenciu byť „spoločenský“, „príjemný“ a „zodpovedný“, čo sú pojmy, ktoré čiastočne definujú extraverziu, prívetivosť a svedomitosť.

Podnikavé (E) záujmy pozitívne súvisia s extraverziou a negatívne s poctivosťou – pokorou a emocionalitou (neurotizmom).  Podnikavý typ je charakterizovaný ako „nadšený“,„kontaktný“ a „spoločenský“, pričom všetky tieto výrazy opisujú extraverziu. Podnikavý typ je tiež popisovaný ako „zištný“ a „exhibicionistický“, čo sú výrazy v súlade s nízkou poctivosťou – pokorou. Napokon, podnikavý typ je charakterizovaný ako „optimistický“ a „sebavedomý“, prídavné mená, ktoré prispievajú k nízkemu neurotizmu.

Konvenčné (C) záujmy kladne súvisia so svedomitosťou a negatívne s ústretovosťou a otvorenosťou. Hollandov konvenčný typ je charakterizovaný ako„usporiadaný“, „opatrný“ a „svedomitý“, pričom všetky tieto prídavné mená popisujú svedomitosť. Konvenčný typ je tiež opísaný ako „neflexibilný“ a „nenápaditý“, tieto prídavné mená sú v súlade s nízkou prívetivosťou a otvorenosťou.

Celkový pohľad na vzťahy osobnosti a záujmov môže ponúknuť nasledujúci obrázok:

Vyplývajú z neho dve dimenzie, podľa ktorých je možné záujmy klasifikovať: 1. orientácia na fakty (údaje) vs. orientácia na myšlienky(idey)2. zaoberanie sa vecami vs. ľuďmi. Poloha jednotlivých záujmových okruhov, ale aj niektorých osobnostných čŕt, schopností, či postojových a hodnotových preferencií sa dá odvodiť od ich kombinácie. Takže napríklad niekde medzi C a R nájdeme aj preferenciu istoty práce, aj dogmatizmus. Impulzivita bude medzi E a S, predstavivosť medzi A a S –bližšie k A.  Celkovú inteligenciu (ale aj hranú múdrosť) nájdeme medzi I a A, predpoklady pre HR supervíziu zasa v blízkosti C, koordináciu očí, rúk a nôh v blízkosti R, atď.

Našli ste sa? 😊 Záujmy urobili za posledné desaťročia najväčší skok v tom, nakoľko je uznávaný ich prínos k predpovedi pracovnej budúcnosti človeka. Nepredpovedia síce všetko, ale sú jedným z najlepších doplnkov konštruktov ako je inteligencia, integrita a osobnosť, z ich poznania dokáže ťažiť nie len kariérové poradenstvo, ale aj výber zamestnancov a zhodnocovanie ich potenciálu. Celkový obraz o človeku určite dokážu významne dotvoriť.