Život na pracovisku: extroverzia a otvorenosť voči skúsenosti

V seriáli o tom, ako sa v živote a na pracovisku prejavujú kombinácie osobnostných čŕt dnes pokračujeme pohľadom na extroverziu a otvorenosť voči skúsenosti. Na úvod jednoduchá charakteristika obidvoch čŕt samostatne:

Extroverzia

Väčšina ľudí si pod ňou predstavuje najmä množstvo zhovorčivosti a komunikácie. V skutočnosti ale v sebe obsahuje prvky aktivity, družnosti ako aj potreby byť s inými, povrchnej priateľskosti v prejavoch či množstva energie ktoré má človek k dispozícii. V neposlednom rade v sebe extroverzia skrýva aj asertivitu a dominanciu, potrebu pútať na seba pozornosť, prejavované pozitívne emócie či zábavnosť, ako aj menej ostychu v sociálnych situáciách.

Otvorenosť voči skúsenosti

Otvorenosť voči skúsenosti je črtou najsilnejšie spojenou s myslením a rozumovými schopnosťami. Treba však upozorniť, že ide o voľný vzťah a vždy dokážeme nájsť veľa ľudí ktorí sú veľmi otvorení a súčasne nemúdri, ako aj veľa voči novej skúsenosti zatvorených prízemných pragmatikov, ktorým to ale páli jedna radosť. Otvorenosť je okrem snahy vyhľadávať nové informácie zo širokej škály oblastí vytváraná aj ochotou nechať sa unášať fantáziou, estetickým vnímaním, pripravenosťou skúmať svet aj vlastné pocity, akceptovať zmeny, pohrávať sa s neobvyklými myšlienkami, tvorivosťou, nekonvenčnosťou či pripravenosťou meniť svoj hodnotový systém. V pozadí sa dá vytušiť značné spoliehanie sa na intuíciu, ale aj pripravenosť nechať sa až pohltiť niečím novým, neobvyklým, silným.

Spoločne sa tieto dve črty niekedy zvyknú označovať ako plasticita a vytvárajú jednu z dvoch metačŕt, stojacich nad klasickými piatimi hlavnými vlastnosťami osobnosti. Colin DeYoung (niekdajší žiak dnes veľmi známeho Jordana Petersona) ktorý s týmto konceptom prišiel, píše o tom, že plasticita je spojená najmä so skúmaním sociálneho aj materiálneho sveta a vytváraním cieľov. Plasticitu možno opísať ako mieru, do akej je osobnostný systém človeka náchylný na generovanie nových cieľov, nových interpretácií súčasného stavu a nových stratégií na dosiahnutie existujúcich cieľov. V podstate ide z veľkej časti o to, kam a akým spôsobom orientuje človek svoje záujmy. Ľudia s vysokou plasticitou majú tendenciu dobrovoľne vyhľadávať neznáme, na zmeny v prostredí reagujú pružnejšie a akčnejšie, čo by mohlo súvisieť na úrovni neurochemických procesov s dopamínom.

Čo teda môžeme od nositeľov jednotlivých kombinácií uvedených dvoch čŕt očakávať?

Vysoká extroverzia, vysoká otvorenosť voči skúsenosti

Ide o vysoko plastických ľudí, na ktorých platí väčšina vyššie uvedených charakteristík, týkajúcich sa plasticity ako spoločnej vlastnosti, alebo samostatných čŕt. Okrem toho sú takíto ľudia často popisovaní ako „kreatívni interaktori“, ktorých záujmy sa točia okolo toho čo je nové a odlišné a ktorí to radi zdieľajú s ostatnými. Takíto ľudia dokážu nielen byť kreatívni, ale vedia aj dať o svojich nápadoch vedieť okoliu. Radi prezentujú, či inak vystupujú na verejnosti, preferujú rôznorodosť aj v ľuďoch s ktorými udržiavajú kontakt. Noví ľudia aj nové myšlienky ich priťahujú, ide to však často na úkor schopnosti udržať si sústredenie dlhodobo, možno ich ľahko rozptýliť. Obvykle sú dobre informovaní, medziľudsky prístupní, s priebežným nutkaním vyhýbať sa nude či stereotypom a posúvať sa stále k niečomu novému. Ak sa k ich spoločenskosti pridá aj asertivita a ambície, môže z toho vzísť tvrdo pracujúci a na úspech orientovaný vizionársky a inovatívne zameraný líder, ktorého hlavnou snahou bude transformovať existujúci stav na niečo (podľa neho/nej) lepšie.

Možné povolanie: vynálezca , učiteľ

Osobnosti: Ján Pavol II., Bono, Walt Disney, Maria Montessori

Nízka extroverzia, vysoká otvorenosť voči skúsenosti

Pre týchto ľudí, ktorí sú vlastne intuíciu využívajúci introverti, sú veľmi charakteristické individuálne činnosti alebo hobby kreatívneho charakteru. Ich záujmom je robiť to, čo ich baví, čo pre nich predstavuje výzvu a čomu sa môžu venovať s vysokou úrovňou samostatnosti. Jedincov tohto typu nájdeme častejšie v umeleckých povolaniach, či už je ich náplňou písanie, maľovanie, komponovanie, alebo iná forma tvorivej sebarealizácie. Viac ako íní ľudia sa zaoberajú sebapozorovaním. Obvykle majú výborný potenciál pre počúvanie, sú tichí, nenápadní ale často veľmi chápaví z hľadiska schopnosti odhadnúť čo sa deje. Samostatnosť preferujú aj v učení sa a v dnešnej dobe ktorá tomu praje dokážu prekvapiť zvládnutím kurzov s veľmi exotickými zručnosťami. Niekedy je však ich zvedavosť pasívna a neproduktívna, zaujímajú sa o veci alebo niečo študujú aby im ušiel čas a nakoniec väčšinu z nadobudnutých informácií nevyužijú. 

Možné povolania: architekt, umelec, základný výskum,

Osobnosti: Karl Marx, Albert Einstein, Bill Gates, Václav Havel

Vysoká extroverzia, nízka otvorenosť voči skúsenosti

Ľudia tohto typu sa niekedy označujú ako „soľ zeme“. Konvenční a komunikatívni, ich záujmy sledujú to čo je populárne medzi ľuďmi okolo nich a z čoho vidia nejaký bezprostredný osoh, podobne sú aj veľmi ovplyvňovaní tým o čom s ostatnými komunikujú vo svojich spotrebiteľských preferenciách, politických postojoch, atď, je možné ich označiť za mainstreamových konzumentov. Preferujú tímové činnosti, alebo iné práce kde sa dostanú do kontaktu s mnohými ľuďmi. Inak ide o zapojených, obvykle ochotných a prístupných ľudí, riešiacich najmä problémy všedného života a robiacich to stereotypne obvyklými spôsobmi, bez toho že by sa usilovali o väčší nadhľad alebo sa snažili čokoľvek inovovať. Ich silnou stránkou môže byť praktické riešenie technických ale aj medziľudských záležitostí. V spojení s ambíciami sa typicky snažia robiť veci známymi a správnymi spôsobmi tak, aby bol výsledok hmatateľný a prijateľný, často sú úspešní pri riadení výroby či stavieb. Pri nadobúdaní poznatkov uprednostňujú procedurálne učenie, teda za pochodu, prostredníctvom postupného zvládania činností. Teória ich nebaví, podobne ani ideály či iné typy vyšších myšlienok.

Možné povolanie: obchodník, služba zákazníkovi, pomáhajúce profesie

Osobnosti: Marylin Monroe, Donald Trump, Estee Lauder

Nízka extroverzia, nízka otvorenosť voči skúsenosti

sústreďujú na bežné, častokrát veľmi praktické, samostatne vykonávateľné veci, zvyčajne z okruhu domácich alebo technických činností. Zberateľstvo, rybárstvo, včelárstvo, pozeranie televízie, vyhovujú im nenáročné aktivity s predvídateľným priebehom. Do kontaktu s inými vstupujú títo ľudia z vlastnej iniciatívy zriedkavejšie, podobne znížený majú aj záujem o zmeny či inovácie ktoré typicky vnímajú ako ohrozenie. Aj učiť sa snažia radšej sami alebo v malých skupinách, bez toho že by ich pri tom videli iní. Pracovne ide o ľudí, ktorých najvýraznejšou prednosťou je obvykle  udržiavanie rutinných činností a štandardov. Naopak, rezervou je, že ich inovácie a zmeny, či už sa týkajú prostredia, organizácie práce alebo ľudí na pracovisku vyvádzajú z konceptu.

Možné povolania: účtovník, inžinier – technik, kontrolór

Osobnosti: kráľovná Alžbeta II., Matka Tereza, Bruce Lee