Kompetencia tímová práca

Takmer každý z nás pracuje v istom kolektíve alebo so skupinou ľudí. Stretávame sa s kolegami, nadriadenými i podriadenými a s mnohými z nich spolupracujeme na spoločných úlohách či projektoch.

Inak tomu nie je ani v organizáciách, pre ktoré uchádzačov vyberáme. I tam pracujú tímy, väčšie alebo menšie skupinky ľudí, a našou úlohou ako personalistov/HR-istov je doplniť do ich kolektívu vhodného človeka. Ideálne takého, ktorý tam zapadne, bude ochotný spolupracovať a spolu s ostatnými prispeje k požadovaným výsledkom. Skrátka, hľadáme človeka, ktorý bude schopný efektívnej tímovej práce.

Čo ale znamená tímová práca?

S týmto slovným spojením sa stretávame neustále. Schopnosť efektívne pracovať v tíme je často jednou zo základných požiadaviek, ktorú by mal uchádzač spĺňať. Čo si ale reálne pod ňou predstaviť? Väčšine z Vás asi pravdepodobne  napadne odpoveď, že sa jedná o schopnosť spolupracovať s ostatnými. A? Čo ďalej? Čo ešte táto kompetencia obnáša a ako zistiť, či ňou náš uchádzač naozaj disponuje? Práve to sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

Tímová práca

„Schopnosť efektívne pracovať s ostatnými na dosiahnutí spoločného cieľa, a to i v prípade, že daný cieľ nepovedie k osobnému zisku jednotlivca“  – i tak by sme mohli definovať jednu z najžiadanejších kompetencií súčasnosti. Odborníci z praxe i výskumu sa zhodnú na tom, že kľúčovým aspektom tímovej práce je spolupracujúce správanie.  

Mnoho výskumov preukázalo, že tam, kde chýba orientácia na spolupracujúce správanie, tímy jednoducho zlyhávajú, alebo pracujú neefektívne.

Autori sa rôznia v tom, čo túto orientáciu tvorí. Naším zámerom nie je vymenúvať teórie spolupracujúceho správania,  pre ilustráciu však uvádzame aspoň jednu.

Driskell, Hughes, a Stout zdôrazňujú najmä dve zložky spolupracujúceho správania :

Dominanciu (miera, do ktorej jednotlivec preferuje trvanie na vlastných názoroch a odmietanie vstupov/návrhov druhých) a afiliáciu (miera, do akej jednotlivci preferujú pracovať ako súčasť tímu vs. pracovať osamote). Autori uvažujú i o jednotlivých komponentoch týchto dimenzií:

Súčasťou dominancie je:

 • dominancia ako taká – túžba mať druhých pod kontrolou, ovládať ich alebo ovplyvňovať
 • rigidita – tvrdohlavosť, zaťatosť, neochota prijímať iné stanoviská, tie sú vnímané ako hrozba alebo výzva, opak flexibilnosti
 • súťaživosť – snaha len o vlastný prospech

Afiliácia sa zakladá na:

 • sociabilite – priateľskom záujme o druhých a preferencii kolektívu pred samotou
 • expresivite – komunikatívnosti a vyjadrovaní emócií (neexpresívni ľudia sú vnímaní ako nečitateľní, nekomunikatívni, nezaujímajúci sa, a v kolektíve bývajú menej obľúbení)
 • prívetivosti (ohľaduplnosť, čestnosť, dôvera, empatia, altruizmus – nezištná pomoc druhým)
 • emocionálnej stabilite – (absencia úzkosti a neurotických sklonov, dobrá prispôsobivosť a sebaúcta)
 • svedomitosti (spoľahlivosť, zodpovednosť, tendencia k organizovanosti, plánovaniu, silný zmysel pre povinnosť)

Podľa tejto koncepcie, sú efektívne tie tímy, ktoré majú nižšiu dominanciu a vyššiu afiliáciu, teda nemajú túžbu ovládať, sú skôr prispôsobivé a nie rigidné, spolupracujúce a nie súťaživé, vidia výsledky úlohy ako spoločné úsilie. Tímy, v ktorých si členovia navzájom dôverujú, sú sociálne vnímaví, podporujúci, so záujmom o druhých. Preferujú viac otvorené a expresívne interakcie s ostatnými, sú dobre prispôsobení a sebavedomí, spoľahliví so silným zmyslom pre povinnosť voči skupine

Ako ale spoznať, kde sa v týchto dimenziách realizuje potenciál uchádzača? Aké predpoklady smerujú k tomuto optimálnemu nastaveniu? Uvádzame pár „tipov“, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa v tom :

Základné podmienky pre dobrú tímovú prácu

Človek, ktorý je schopný efektívneho fungovania v tíme …

 • má správne sebaponímanie – vníma sa tak, akým v skutočnosti je, pozná svoje silné a slabé stránky
 • je ochotný dať prednosť záujmom skupiny pred vlastnými záujmami
 • pozná samého seba a svoje predpoklady pre rôzne skupinové roly (líder vs. radový člen a pod.)

Prejavy dobrej schopnosti tímovej práce

Osoba, ktorá je vysoko kompetentná v tímovej práci …

 • je otvorená názorom a nápadom druhých
 • je ochotná zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti
 • jasne demonštruje dôležitosť spoločného výsledku
 • všimne si, keď ostatní potrebujú pomoc a snaží sa im pomôcť, keď treba
 • spoločne s ostatnými členmi sa teší z úspechu a mrzí ju neúspech či zlyhanie

Taktický a strategický rozmer efektívnej tímovej spolupráce

Niekto, ktorý okrem „bežného“ optimálneho fungovania v tíme, ešte navyše dokáže využiť prácu v kolektíve k ďalšiemu perspektívnemu rozvoju organizácie …

 • diskutuje plány a nápady s ostatnými a podnecuje ich k tomu, aby sa aj oni zapojili a angažovali
 • zdôrazňuje spoločné menovatele tímu, aby podporil tímového ducha a dôležitosť spoločného výsledku
 • ukazuje ostatným, ako je ich prínos dôležitý pre dosiahnutie výsledku
 • snaží sa komunikovať v intenciách „win-win“ riešení (výhodných pre obe strany), namiesto komunikácie „my vs. vy“ a riešení, ktoré podnecujú rivalitu
 • z nepriateľov si robí priateľov (hľadá možnosti, ako spolupracovať s konkurenciou)
 • rozozná prínos, ktorý môžu ponúknuť iné odbory a spolupracuje s ich predstaviteľmi
 • hľadá príležitosti spoločných projektov s inými organizáciami
 • neustále pozerá na záujmy spoločnosti, nie na osobný zisk
 • pozná silné a slabé stránky organizácie a hľadá partnerov, ktorí by pomohli skorigovať slabé stránky  a posilniť  tie silné
 • je schopný robiť kompromisy a uprednostniť záujmy skupiny pred svojimi vlastnými

Dúfame, že sa nám podarilo „operacionalizovať“ a detailnejšie priblížiť, čo znamená kompetencia tímovej práce, a uvedené Vám bude osožným „ťahákom“ pri spoznávaní tímového potenciálu.

Ako bonus Vám aj v tomto článku prinášame príklady behaviorálnych otázok, ktoré Vás môžu inšpirovať v zisťovaní, aký dobrý tímový hráč bude Váš kandidát:

 1. Boli ste niekedy súčasťou tímu, ktorý zlyhal pri dosahovaní svojho cieľa pravdepodobne z dôvodu nedostatku spolupráce? Aká bola Vaša úloha v tíme?
 2. Popíšte, ako spolupracujú ľudia vo Vašom tíme. Ako ste prispeli k ich spolupráci? Uveďte príklad.
 3.  Aký najväčší problém nastal pri riešení nejakej skupinovej úlohy? Čo ste urobili pre to, aby sa vyriešil?
 4. Čo ste naposledy urobili preto, aby sa spolupráca vo Vašom tíme zlepšila?
 5. Popíšte rozhodnutie, na ktorom sa zúčastnilo viac ľudí. Ako ste sa do neho zapojili?
 6. Uveďte konkrétny príklad, čím sa Vám podarilo vzbudiť u druhých nadšenie a zapálenie pre projekt alebo úlohu.
 7. Popíšte situáciu, kedy sa ostatní v organizácii na Vás museli spoľahnúť.
 8. Opíšte nejaký zážitok zo skupinovej spolupráce, ktorý z dnešného pohľadu vnímate ako obohacujúci.
 9. Priblížte nám situáciu, kedy Vaši spolupracovníci nesúhlasili s Vašimi nápadmi. Čo ste urobili?
 10. Pracovali ste v tíme, v ktorom spolu členovia nevychádzali? Popíšte príklad riešenia nejakej úlohy za takýchto okolností.
 11. Uveďte príklad, kedy ste vyjadrili uznanie inému členovi tímu za jeho prínos. 
 12. Skúste si spomenúť na situáciu, kedy sa Vám podarilo povzbudiť tímového ducha v skupine, kde bola „nízka pracovná morálka“. 
 13. Popíšte situáciu, kedy Vaši kolegovia preferovali iné pracovné prístupy k plneniu úlohy, ako vy.