Neurotizmus a svedomitosť – ako funguje kombinácia týchto čŕt?

Neurotizmus a svedomitosť sú osobnostné vlastnosti, o ktorých intuitívne uvažujú nielen zamestnanci v HR so psychologickým vzdelaním. Svedomitosť je črta, ktorú u svojich podriadených obľubujú manažéri v hádam všetkých oblastiach, neurotizmus zasa má vzťah k (ne)zvládaniu stresu a (ne)spokojnosti v práci aj mimo nej. Zdalo by sa to triviálne jednoduché: vo výbere je potrebné uprednostniť vysoko svedomitých ľudí, ktorí nevykazujú žiadne náznaky neurotizmu. Je to však naozaj tak? Samozrejme nie, aj v prípade želateľných čŕt platí, že všetkého veľa škodí.  Z vysoko svedomitého človeka sa môže vykľuť pedantný tyran alebo psychiatrický pacient trpiaci obsedantno-kompulzívnou poruchou, naopak, niekto komu chýba citová reaktivita aj vtedy keď ostatní strácajú nervy, sa následne prejaví ako toxický psychopat.

Zaujímavé možnosti ponúkajú aj kombinácie týchto dvoch vlastností,  ktoré sú vlastne odpoveďou na otázku, či a nakoľko človek, v našom prípade uchádzač, kontroluje svoje impulzy – teda pohnútky správať sa spontánne a úplne podľa vlastných túžob a želaní, bez ohľadu na čokoľvek iné. Rozoberme si štyri hlavné možnosti, v každej z nich popisujeme extrémne póly obidvoch čŕt:

Nízky NEUROTIZMUS, nízka SVEDOMITOSŤ

Ide o stabilných a pokojných ľudí, ktorým však systematickosť a sebaorganizácia príliš nehovorí. Sú sebavedomí, ležérni a uvoľnení, občas zmätkujúci, môžu ale prekvapiť odolným a pružným reagovaním v rýchlo sa meniacich situáciách. Málokedy veria, že sú sami strojcami svojho šťastia, ak vôbec, tak sa o úspech snažia šikovným využitím ponúkajúcich sa príležitostí a nie dlhodobým na cieľ zameraným úsilím. Typicky si vyberajú cestu menšieho odporu, môžu sa svojou povrchnosťou dopúšťať chýb, ktoré musí ich okolie naprávať. Najlepší výkon podávajú v štruktúrovaných prostrediach a pod direktívnym vedením využívajúcim častú kontrolu ich pracovných výstupov. Súčasne presne tieto podmienky majú takíto zamestnanci najmenej radi.

Mnohokrát môže ísť o pozostatok detskej impulzívnosti a hravosti, ktoré sa často nenechávajú zastaviť strachom alebo obavami. S danou dvojicou osobnostných čŕt sa však zvykne spájať aj narcistická a antisociálna porucha osobnosti, v obidvoch prípadoch je však „nutných“ ešte niekoľko ďalších znakov. Kombináciu týchto čŕt ale nájdeme aj u veľmi bystrých a racionálnych ľudí, často flegmatických introvertov, ktorí sa viac než na precíznosť či zmysel pre poriadok a detaily spoliehajú na svoj rozum. Že tým utrpí ich schopnosť napredovať je im zrejmé, avšak vďaka slabším emóciám im to vadí minimálne.

Nízky NEUROTIZMUS, vysoká SVEDOMITOSŤ

Títo ľudia sú veľmi výkonovo orientovaní, cieľavedomí a usilovní, vytrvalí, pripravení sa prekonávať, veriaci, že tvrdé úsilie vždy nejaké ovocie prinesie. Okolie spravidla pozitívne vníma ich pracovitosť, spoľahlivosť a celkovú zrelosť.  Obvykle majú jasnú víziu svojich vlastných cieľov a schopnosť pracovať na ich dosahovaní aj za nepriaznivých podmienok. Postupne zdolávajú neúspechy a frustrácie a sú schopní odložiť si na neskôr odmenu, ktorú za to očakávajú. Vedia tolerovať neuspokojené potreby bez toho, aby opustili svoj akčný plán. Podmnožinou sú racionálni, strategicky uvažujúci ľudia, schopní realizovať dlhodobé plány bez ohľadu na to, či v nich je alebo nie je prítomný prvok inovácie.

Od superhrdinov typu Batman či Sherlock Holmes, cez podnikateľov ako Bill Gates, vrcholových športovcov, lekárov a vojenských veliteľov, až po bežných ľudí,ktorí sú pokojní, produktívni a zodpovední a vďaka tomu sú okolím obľúbení, ide o v pracovnom svete veľmi vítanú kombináciu vlastností.

Vysoký NEUROTIZMUS, nízka SVEDOMITOSŤ

Impulzívni a nekontrolovaní, títo jednotlivci sú často vydaní na milosť a nemilosť svojim vlastným túžbam a potrebám, ku ktorým sa často snažia dostať v duchu nápevu „I want it all, I want it now..“ Odloženie uspokojenia na neskôr, dlhodobá príprava a podobné veci im nič nehovoria. Je pre nich ťažké a veľmi trpia ak majú odolať akémukoľvek želaniu alebo impulzom a chýba im sebakontrola, aby držali svoje nutkania na uzde. V dôsledku toho môžu nielen žiť „tu a teraz“, ale aj konať spôsobom, o ktorom vedia, že nie je v ich dlhodobom najlepšom záujme, sú o niečo disponovanejší pre celkovo rýchlejšiu ale kratšiu životnú cestu. Môžu byť obzvlášť náchylní na zneužívanie návykových látok (najmä v kombinácii s extroverziou sa u nich cez popíjanie pri sociálnych príležitostiach vie vyvinúť plnohodnotný alkoholizmus)  a iné zdravotné rizikové správanie. Ich charakteristikou je neutlmovaná dráždivá a veľmi spontánna reaktivita. Vystupňovanie ich vlastností môže v ojedinelých prípadoch viesť ku hraničnej poruche osobnosti, ale aj k bipolárnej poruche. Čo sa ich správania na pracovisku týka, veľmi záleží, či a nakoľko je v koktaily ich emócií zastúpený hnev. Ak áno, môže mať takáto osoba problémy s jeho zvládaním hnevu aj osobnou disciplínou a častejšie sa správať kontraproduktívne voči organizácii aj jednotlivým spolupracovníkom. Konštruktívnejšie využitie citov spočíva v tom, že sa môže zapojiť do výbuchov „organizačnej činnosti“, obvykle krátkodobých. K možným prednostiam patrí citlivosťou sýtená empatia, ale aj schopnosť rýchlo postupovať vpred v činnostiach ktoré nie sú náročné na detaily. Jasnou rezervou je možnosť nespoľahlivosti, ale aj konfliktnosti. Títo ľudia sú výbušní, intenzívni a plní energie, schopní nadchnúť ale aj znepriateliť si ostatných, nespokojní, nenaplnení prelietaví. Príkladmi môžu byť Marilyn Monroe, Cary Bradshaw zo Sexu v meste, Kurt Cobain,  Frida Kahlo či postava Tonyho Soprana.

Vysoký NEUROTIZMUS, vysoká SVEDOMITOSŤ

Tieto vlastnosti ovplyvňujú človeka tak trochu protichodne.  Kým neurotizmus zvyšuje šancu na problém s duševným zdravím, svedomitosť pôsobí ako preventívny činiteľ voči nim. Neurotizmus sa u väčšiny ľudí prejavuje zvýšenou dispozíciou k prežívaniu nespokojnosti, nepohody a úzkostí, ktoré v nejednom prípade môžu výkon niekedy podporovať, inokedy brzdiť, najmä ak bude požadovaná úloha náročnejšia, než s akými má daná osoba skúsenosti. Svedomitosť zasa znamená zvýšenú snahu mať svoje správanie v maximálnej miere pod kontrolou, prípadne aj pod prehnanou kontrolou, robiť všetko najlepším možným spôsobom a nedopúšťať sa chýb. Spojenie uvedených dvoch čŕt znamená, že títo jedinci spájajú náchylnosť k napätiu so silnou potrebou ovládať svoje správanie a robiť všetko ideálnym spôsobom. Majú perfekcionistické snahy a nedovolia si zlyhať ani v najmenšom detaile. Keďže ich ciele sú často nereálne a nedosiahnuteľné, sú v momente kedy sa realita rozíde s ich predstavami náchylní k sebaobviňovaniu a pocitom viny. Dôsledkom môže byť aj príklon k obsedantnému a kompulzívnemu správaniu, výnimočne aj jeho vystupňovanie do formy poruchy.  Ale existujú aj veľmi významné výhody: napríklad v psychológii zdravia viacero veľkých štúdií potvrdilo užitočnosť neuroticko svedomitého comba pre zdravotný stav človeka: neurotické obavy z choroby zabezpečujú motiváciu, svedomitosť zasa pedantné plnenie preventívnych opatrení, úzkostlivé odmietanie zdraviu škodlivých návykov, a naopak nutkavé zaraďovanie cvičenia či zdravej stravy, dôslednosť v starostlivosti o seba v prípade ochorenia. Podobne to funguje aj v práci, takýto zamestnanec bude svojou citlivosťou a obavami motivovaný dodržiavať pravidlá, venovať pozornosť detailom a veľmi tvrdo pracovať – proste bude robiť veľmi dôsledne všetko, aby sa vyhol trestu, pričom bude ostražito vnímať ako je jeho práca vnímaná okolím, najmä nadriadenými. Pri citlivom prístupe a podpore toho postupne dokážu zvládnuť naozaj veľa. Okrem iného aj Jordan Peterson si túto kombináciu čŕt diagnostikoval. Monica z Priateľov, Albert Einstein, Hermiona Grangerová, Hamlet ale aj detektív Monk sú dôkazom, že ľudia s touto dvojicou čŕt sú veľmi rôznorodí, zaujímaví a pre spoločnosť obvykle prínosní. Menej dokonalí podriadení to však budú mať s takto vybavenými manažérmi veľmi ťažké.

Záverom je dôležité poznamenať, že osobnosť je komplexná a nie je možné ľahko určiť, či má niekto vysoký alebo nízky neurotizmus alebo svedomitosť,  je to pritom práve intenzita týchto dvoch čŕt, ktorá rozhoduje o tom, čo vzíde z ich kombinácie. Väčšina z nás je blízka priemeru v každej z nich, navyše štyri kategórie ktoré z tejto klasifikácie vychádzajú sú schopné prezradiť niečo zmysluplné len o naozaj veľmi výrazných typoch. Ako východisko k úvahám, čo sa od človeka v práci a v živote dá očakávať, však kombinácia neurotizmu a svedomitosti určite poslúžiť dokáže. Postupne chceme takto spracovať aj iné kombinácie čŕt Veľkej päťky.