OSOBNOSTNÁ ČRTA VYHĽADÁVANIE SENZÁCIE (sensation seeking)

Vyhľadávanie senzácie (Sensation Seeking) patrí ku často skúmaným osobnostným vlastnostiam v súvislosti s rizikovým správaním. Vypovedá o miere vyhľadávania nových, neobyčajných zážitkov spojených s ochotou podstúpiť fyzické, sociálne a finančné riziko k dosiahnutiu uvedených cieľov.

Kto sú vyhľadávači senzácie?

 Spôsob interpretácie rizika hrá kľúčovú úlohu vo vstupovaní do dobrodružných aktivít, resp. v diferencovaní ľudí podľa množstva zastúpenia osobnostnej črty vyhľadávanie senzácie.

Inak povedané, jedinci skórujúci vysoko vnímajú svet odlišne v porovnaní s ľuďmi skórujúcimi nízko.

Nízke hodnoty opisovanej osobnostnej črty sú spájané s interpretovaním rizika/stresujúcich situácií ako ohrozujúcich, s potenciálnymi negatívnymi dôsledkami, resp. takíto jedinci ich majú permanentne na pamäti (anticipácia). Je pre nich typické extrémne opatrné a obozretné správanie. Vyhýbajú sa akémukoľvek riziku. V mentálnej oblasti možno hovoriť o kognitívnej (mentálnej, poznávacej) strnulosti spojenej s obrovskou mierou regulačných zábran.

Jedinci na opačnom póle kontinua nehodnotia dobrodružné, rizikové situácie ako ohrozujúce. Nevyvolávajú v nich úzkosť, či pocit ohrozenia. Chýba im schopnosť uvedomovať si a predpovedať možné negatívne dôsledky. Uvedené sa na behaviorálnej úrovni prejavuje vykazovaním ohrozujúceho správania s nedostatkom regulačných zábran/predvídateľnosti a vrhaním sa do nebezpečných aktivít. Pre niektorých dokonca odmena z hľadania senzácie preváži akékoľvek možné riziko (trest) z uvedenej aktivity.

Keď na uvedenú problematiku nazeráme cez prizmu pracovného správania, je pochopiteľné, že oba póly sú extrémne a výrazne kontraproduktívne, či už pre človeka ako aj pre samotnú organizáciu.

Približovaním sa ku priemerným hodnotám je pri výbere zamestnancov dôležité diferencovať druh pracovnej pozície, o ktorú sa uchádza kandidát. Príliš opatrný a obozretný obchodník by asi veľa nových zákazníkov neoslovil. Podobne by ani príliš riskujúci a neopatrný finančný kontrolór nebol žiadna sláva.

Facety

Vyhľadávanie senzácie ako osobnostnú črtu môžeme rozdeliť do nasledovných štyroch facetov, subfaktorov:

• Vyhľadávanie dobrodružstva. Uvedený facet indikuje mieru túžby zapojiť sa do fyzických aktivít, ktoré poskytujú nezvyčajné zážitky a skúsenosti, akými sú napr. lezenie po horách, potápanie, skákanie z padáka. Väčšina z týchto aktivít je vnímaná ako stretne riziková, čím odstrašuje jedincov s nízkymi hodnotami na tejto subškále. V tomto zmysle môžeme o vyhľadávaní senzácie hovoriť ako o odvahe, ale aj nedostatku opatrnosti.

• Vyhľadávanie zážitkov. Uvedená subškála popisuje vyhľadávanie nových skúseností prostredníctvom mysle, zmyslov (hudba, umenie, cestovanie) alebo nekonformným životným štýlom. Často súvisí aj s experimentovaním s užívaním psychotropných látok.

• Disinhibícia. Táto položka sa týka vyhľadávania senzácie naprieč sociálnymi aktivitami. Možno sem zaradiť hedonistický životný štýl, divoké večierky, sexuálnu rôznorodosť, promiskuitu, spoločenskú konzumáciu alkoholu. Týka sa taktiež miery rešpektovania morálnych a právnych zásad. V tomto kontexte je disinhibícia spájaná s nekonformitou a impulzivitou.

• Náchylnosť k nude. Uvedená subškála popisuje mieru averzie voči monotónnym podmienkam a prežívaného nepokoja v takomto type situácií. Sklon nudiť sa teda môžeme chápať ako odpor voči opakujúcim sa zážitkom, rutínnym
činnostiam, predvídateľným, nevýrazným alebo nudným ľuďom. Prejavuje sa veľkou túžbou po premenlivosti a variabilite. Nejde však o vyhľadávanie žiaducich zážitkov, ale skôr averziu voči nemennému prostrediu.

Vyhľadávanie senzácie a výber druhu pracovného miesta

Výskumníci sa zameriavali na skúmanie toho, aký druh povolaní si najčastejšie vyhľadávajú nositelia uvedenej črty. Nikoho asi neprekvapí, že ide o povolania s novými a stimulujúcimi pracovnými podmienkami, ktoré majú v náplni práce aktivity spájané s dobrodružnosťou a nekonvenčnými postupmi.

Ľudia skórujúci vyššie na uvedenej črte vyhľadávajú pracovné pozície, kde sú úlohy málo štruktúrované, nestereotypnej povahy. Okrem klasických povolaní, akými sú záchranári, hasiči, novinári, lekári (chirurgovia…) prekvapivo do tejto kategórie výskumníci zaradzujú aj vedecké povolania, pre ktoré je príznačná veľká miera stimulácie. Typicky sa s ňou stretávame napr. aj u obchodníkov.

Naopak osoby s nízkym skóre vyhľadávania senzácie si často vyberajú povolania so štruktúrovanými, dobre zadefinovanými úlohami, s poriadkom a rutinou v práci.

Hoci vyhľadávanie senzácie možno považovať za výhodu pri určitých povolaniach, netreba zabúdať, že vyššia miera uvedenej osobnostnej črty sa spája s vyšším rizikom pitia alkoholu, drogovou závislosťou, sexuálnou promiskuitou, či gamblingom, a preto je veľmi dôležité ju posudzovať v kontexte celej osobnosti jednotlivca.