Poctivosť/pokora v kontexte výberu zamestnancov

Osobnostnej dimenzií poctivosť/pokora, známej aj pod pojmom faktor H, je v kontexte pracovného správania v poslednej dobe venovaná veľká miera pozornosti. Sčasti za to môže ekonomická kríza, ktorá sa v anglicky hovoriacich krajinách až príliš často prejavila osobnými zlyhaniami výrečných manažérov s ostentatívnym životným štýlom. Na obdiv vystavovaný majetok, trofejné partnerky (-y), viditeľná účasť na najprestížnejších sociálnych podujatiach, verejne prezentované symboly úspechu a osobné sebavedomie boli donedávna synonymami vysokých manažérskych pozícií a v mnohých úspešných spoločnostiach priam symboly osobného úspechu. Normou sa stal Vlk z Wall Street.

Až po tom, ako sa kombinácia týchto prejavov až príliš často začala spájať s odhaleným prilepšovaním si do vlastného vrecka a zneužívaním pozície prišlo k vytriezveniu a obnovil sa dopyt po… slušných, nevýbojných a stabilných manažéroch, so zmyslom pre pravidlá, spravodlivosť a dodržiavanie svojich záväzkov, so štandardnými a z medzí nevybočujúcimi prejavmi.

Čo postrehuje osobnostná dimenzia poctivosť/pokora?

Poctivosť/pokora ako osobnostná dimenzia odráža mieru integrity, dôveryhodnosti a pravdivosti osobnosti. Vysoké hodnoty dosahujú ľudia, ktorí sú autentickí v interpersonálnych vzťahoch, t.j. nemajú tendenciu manipulovať s ostatnými za účelom dosiahnutia osobných cieľov. Je pre nich príznačná skromnosť, nenáročnosť (nevykazujú záujem o získanie luxusu, bohatstva, sociálneho statusu).

Kontrastne, osoba s nízkym skóre sa bude s väčšou pravdepodobnosťou snažiť druhými ľuďmi manipulovať s cieľom
získania majetku alebo spoločenského uznania. Nebude sa brániť neúprimným lichôtkam, či závažnejším podvodom. Ide o ľudí túžiacich po statuse, bohatstve, luxuse s celkovým vysoko rozvinutým zmyslom pre vlastnú dôležitosť. Pre úplnosť musíme uviesť, že v súčasnej dobe existuje v psychológii angažovaná debata o tom, či je poctivosť/ pokora samostatnou osobnostnou črtou, alebo či ide o špecifickú kombináciu svedomitosti, prívetivosti a introverzie, ktorá zatiaľ nedospela k jednoznačnému stanovisku. Zrejmá však je silnejšia súvislosť medzi nízkou poctivosťou/ pokorou a vyššou pravdepodobnosťou výskytu osobnostných čŕt Temnej triády, teda machiavelizmu, narcizmu a psychopatie.

Facety – z čoho sa poctivosť/ pokora skladá?

Úprimnosť (sincerity) sa týka ochoty manipulovať (lichotiť, predstierať emócie) s druhými ľuďmi za účelom dosiahnutia vlastných cieľov. Pre jedincov s vysokým skóre je príznačná snaha o vyhýbanie sa nečestnému zaobchádzaniu s inými. Naopak ľuďmi skórujúcich nízko je uvedená forma fungovania považovaná za nevyhnutnú sociálnu zručnosť.

Férovosť (fairness) hodnotí tendenciu jedinca podvádzať alebo kradnúť s cieľom získať nad druhými výhodu. Osoby s vysokým skóre sa s veľkou pravdepodobnosťou budú snažiť zaobchádzať s druhými ľuďmi nestranne, čestne a rovnako nebudú ochotní prijať výhody na úkor iných jednotlivcov alebo spoločnosti. Na porovnanie, jedinci skórujúci nízko s väčšou pravdepodobnosťou schvaľujú podvod, nespravodlivé obohacovanie sa v rôznych podobách (korumpovanie, zavádzanie) a chápu ich ako bežnú súčasť hry.

Vyhýbanie sa chamtivosti (greed avoidance) postrehuje hodnotu akú človek prikladá bohatstvu, statusu a drahým „hračkám“ (luxusnému tovaru, t.j. znakom vysokého sociálneho postavenia). Jedinci s nízkym skóre preferujú bohatstvo, privilégia a radi sa nimi prezentujú, zatiaľ čo osoby s vysokým skóre nie sú obzvlášť motivované peniazmi alebo spoločenským statusom.

Skromnosť (modesty) sa týka presvedčení osoby o sebe vo vzťahu k druhým. Vysoké skóre indikuje, že osoba sa nepovažuje za lepšiu v porovnaní s druhými. Nízke skóre dosahujú jedinci presvedčení o vlastnej výnimočnosti a potrebe špeciálneho zaobchádzania a rešpektu v porovnaní s ostatnými.

Poctivosť/pokora a pracovné správanie

Niet pochýb, že osobnostná dimenzia poctivosť/pokora sa prejavuje širokospektrálne naprieč celým portfóliom správania sa ľudí, či už v oblasti vzťahov, životného štýlu a samozrejme aj v oblasti pracovného správania. Najčastejšie sa skúma jej súvislosť s kontraproduktívnym pracovným správaním, líderstvom, pracovným výkonom a profesiami zameranými na starostlivosť o druhých.

Kontraproduktívne pracovné správanie

Nikto nechce mať v organizácii „škodnú“. Oblasť kontraproduktívneho pracovného správania sa týka aktivít vyvíjaných zo strany zamestnanca, ktoré môžu poškodiť organizáciu, jej členov alebo oboje. Typickými príkladmi takéhoto druhu správania je konzumácia alkoholu na pracovisku, hrubé správanie voči kolegom, prezrádzanie citlivých informácií, sprenevera, krádeže, plytvanie časom alebo akýmikoľvek inými zdrojmi organizácie. Na základe popísaných charakteristík je zrejmá (a bola identifikovaná) negatívna korelácia osobnostnej dimenzie poctivosť/pokora s jednotlivými formami kontraproduktívneho pracovného správania. Trefnejšie možno vzťah osobnostnej dimenzie poctivosť/pokora a kontraproduktívneho pracovného správania popísať vzhľadom na dve skupiny prejavov:

Narúšanie medziľudských vzťahov – Ľudia skórujúci vysoko na osobnostnej dimenzií poctivosť/pokora majú malý sklon ku agresívnym, manipulujúcim a využívajúcim taktikám fungovania v porovnaní s osobami s nízkymi hodnotami. Pre málo pokorných a poctivých ľudí je príznačná pomstychtivosť voči osobám, ktoré im krivdili (skutočne alebo domyslene), či už okamžitou reakciou alebo starostlivo naplánovanou odplatou. Identifikovaná je i orientácia na sociálnu dominanciu, potrebu výnimočného statusu a potrebu mať navrch.

Poškodzovanie hmotnej stránky fungovania organizácie, či už v podobe sprenevery, krádeži, neférového obohacovania sa, je často spájané s nízkymi hodnotami poctivosti a pokory. Jedinci skórujúci nízko túžia po luxuse, bohatstve a sú ochotní využiť k ich dosiahnutiu akékoľvek „dostupné“ prostriedky (lichôtky, manipulácia, podvody, korumpovanie). Poctiví/pokorní uchádzači majú zvyčajne negatívne postoje ku akceptácií krádeží/zlodejov z akýchkoľvek dôvodov a v akejkoľvek podobe.

Poctivosť/pokora a pracovný výkon

Vzhľadom na popis jedincov skórujúcich vysoko na danej osobnostnej črte, konkrétne vyhýbanie sa nečestnému, neférovému správaniu a zaobchádzaniu sa poctivosť/pokora javí ako užitočná pri predpovedaní ulievania sa z pracovnej činnosti, resp. na druhej strane poctivého prístupu k pracovným úlohám. Z tohto hľadiska sa tradične považuje za univerzálne platnú osobnostnú črtu najlepšie predpovedajúcou pracovný výkon svedomitosť.

Vedci však zistili, že vyššia miera poctivosti sa rovnako spája s lepším pracovným výkonom (zisteným na základe ohodnotenia supervízormi) naprieč rôznymi druhmi povolaní a dokonca ju dávajú minimálne na úroveň svedomitosti v predpovedaní pracovného výkonu.

Argumentujú férovosťou a čestnosťou v jednaní, kedy takýto prístup vedie k lepšiemu pracovnému výkonu než podvádzanie a manipulovanie, resp. snaha získať matériu na úkor ostatných.

Pokora a vedenie ľudí

Zdá sa, že jednou z najťažších úloh vodcu je zostať pokorný a skromný vzhľadom na dosiahnutý úspech. I keď úspechy nevyhnutne vedú ku zvyšovaniu sebavedomia, pokora (v kombinácií s profesionálnou vôľou) sa javí ako veľmi dôležitý indikátor miery efektivity celkového dlhodobého vedenia na najvyššej úrovni. Podľa výskumníkov z Harvardskej univerzity reprezentuje piaty, najvyšší, stupeň efektívneho vedenia, transformovania spoločnosti (organizácie) z dobrej na vynikajúcu. Ide o odlišný názor od tradičného ponímania efektívneho vodcu ako egocentrického, sebavedomého a výkonovo orientovaného, má to však svoje opodstatnenie vzhľadom na uchopenie pokory ako schopnosti :

• poznať vlastné limity, chyby, slabosti

• ohodnotiť úspech, zlyhanie, prácu, život bez zbytočného preháňania

Pokora napomáha udržiavať sebaobraz nohami na zemi (realistické zhodnotenie seba), čo v konečnom dôsledku prispieva ku otvorenosti voči názoru ostatných aj napriek nadobudnutému úspechu. Viacerí výskumníci pokoru chápu ako zdroj konkurenčnej výhody spojený s osobným ako i profesionálnym výkonom.

Poctivosť/pokora a starostlivosť o druhých

Poctivosť a pokora sú osobnostné črty spájané so sociálnou a emocionálnou kompetenciou, resp. poukazujú na mieru kooperácie vs. sebeckého využívania druhých ľudí. Z tohto titulu sa javia ako užitočné, efektívne pri predpovedaní pracovného výkonu na pozíciách, kde dochádza priamo ku kontaktu/ starostlivosti o iných ľudí. Pokorní a poctiví jedinci si vážia seba, druhých, sú vďační za to čo majú. Nesnažia sa manipuláciou dosahovať vlastné sebecké ciele. V takomto poňatí vykazujú viac vlastností potrebných pre poskytovanie podpory a starostlivosti akými sú empatia, porozumenie, záujem o druhých a schopnosť odpustiť.

Sumarizujúc, poctiví a pokorní ľudia sú veľmi vhodní nie len na pozície priamej starostlivosti (zdravotné sestry, pracovníci domovov dôchodcov) ale i na pozície kde si zákazníci vyžadujú špeciálnu pozornosť. Naopak jedinci s nízkou mierou pokory budú pravdepodobne úspešnejší na pozíciách kde je vyžadovaná sebaprezentácia a dôraz na celý pátos situácie.

Zhrnutie

Osobnostná dimenzia poctivosť/ pokora nesie v sebe značný informačný náboj o budúcom pracovnom správaní potenciálneho uchádzača. Dá sa zmerať priamo, alebo zhodnotiť či už na základe vedeného interview alebo sumára iných osobnostných vlastností. Pravdou však ostáva, že ide o koncepty, ktorým sa v našich podmienkach nevenuje prílišná pozornosť. Veď koho zaujme skromný, pokorný kandidát, keď je prevalcovaný sebavedomým a skúsenosťami prekypujúcim jedincom s vynikajúcou sebaprezentáciou (ale s otáznou autentickosťou a pravdivosťou)