Sensation seeking

Patríte medzi ľudí, ktorí:

 • Preferujú práce vyžadujúce veľa cestovania pred tými, kde by neustále boli na rovnakom mieste?
 • Radi spoznávajú nové miesta na vlastnú päsť, bez sprievodcov?
 • Milujú horské dráhy či podobné atrakcie?
 • Majú pôžitok z toho, ak sa môžu venovať nejakému adrenalínovému športu?
 • Chcú ochutnávať nezvyčajné jedlá, ale aj vyskúšať si na sebe účinky látok ovplyvňujúcich vedomie?
 • Majú radi chlad, lebo ten ich dokonale preberie?
 • Uzavrú stávku kvôli pocitu príjemného vzrušenia sprevádzajúcemu neistotu z toho, ako to dopadne?

Ak ste na väčšinu otázok odpovedali súhlasne, je celkom dobrá šanca, že ste predstaviteľom osôb, pre ktoré je dôležité vyhľadávanie napätia, dobrodružstiev  a vzrušenia, po anglicky označovaných ako sensation seekers. Tejto téme sme sa venovali už v Dobrom výbere č. 10, dnes sa k nej vrátime o niečo obšírnejšie.

Výskum dobrodružne zameranej osobnostnej črty oslavuje tento rok svoju 50-ročnicu a od začiatku sa spája najmä s menom amerického psychológa Marvina Zuckermana. Za tieto roky skúmania sa  podarilo odhaliť anatómiu tejto vlastnosti, ako aj potvrdiť skutočnosť, že sa do určitej miery nachádza takmer u všetkých ľudí. Zdrojom rozdielov medzi nimi tak nie je jej prítomnosť alebo neprítomnosť, ale najmä množstvo, v ktorom sa u konkrétneho človeka vyskytuje. Jednotlivé podvlastnosti boli na úrovni svojich extrémnych prejavov zadefinované takto:

 1. Vyhľadávanie napätia a dobrodružstva –preferencia najmä outdoorových aktivít, zahŕňajúcich v sebe prvok rizika a neobvyklé pocity. Príkladom môže byť potápanie, lezenie bez lana, ale aj rýchla jazda na motorových vozidlách.
 2. Vyhľadávanie zážitkov – snaha stimulovať svoje zmysly a mentálny život neobvyklými spôsobmi, vrátane kontaktu s neobvyklými ľuďmi, skúšania psychedelických látok či celkovo nekonformných prejavov (napr. sledovanie či organizovanie ilegálnych zápasov zvierat.)
 3. Disinhibícia – ochota vystavovať sa zážitkom,u ktorých je vyššia pravdepodobnosť, že sa vymknú kontrole. Najčastejšie ide o situácie, ktoré porušujú sociálne konvencie, prípadne sa pohybujú na hrane zákona. Iným príkladom je vášnivé hádanie sa, fyzická agresia v dave fanúšikov či opitie sa do bezvedomia, to všetko impulzívnym spôsobom bez zvažovania následkov
 4. Znudenosť – neschopnosť tolerovať málo premenlivé podmienky, či ľudí s ktorými nie je „žiadna sranda“; v takýchto situáciách nastáva u sensation seekers nepokoj a snaha uniknúť z nich k pestrejšiemu životu

Tak ako vo väčšine osobnostných čŕt, aj v sklone k vyhľadávaniu vzrušenia existujú významné rozdiely medzi pohlaviami, a to v prospech mužov, ktorí dosahujú výrazne vyššie hodnoty než ženy. Štatisticky podstatné rozdiely boli zistené aj medzi rozvedenými a zadanými mužmi, kedy single muži jasne prevyšujú svojich konkurentov žijúcich v partnerskom zväzku. Vyhľadávanie vzrušenia je z veľkej časti zdedenou vlastnosťou, sprevádzajúcou jej držiteľa po celý život. Väčšina ľudí, ktorí sa ňou vyznačujú,dokáže identifikovať minimálne jedného biologického rodiča, ktorý je im v tomto ohľade podobný, rovnako si dokáže spomenúť na rad dramatických udalostí či úrazov z detstva.

Aké sú dôsledky tejto črty v pracovnom živote? Má zmysel sa o ňu zaujímať v rámci výberu zamestnancov? Čím sa dokáže premietnuť do bežných životov svojich nositeľov? Na tieto otázky by sme chceli ponúknuť odpovede, ktoré môžu slúžiť aj ako námety na zamyslenie.

Mimopracovné dôsledky:

 • Nezodpovedné šoférovanie. Za 25 rokov, počas ktorých sa snažíme túto vlastnosť  (popri iných ) u uchádzačov o zamestnanie postihovať, sme sa naučili k výraznému výsledku v tejto črte pridávať aj výstrahu pred spôsobom vedenia motorového vozidla. Prekračovanie rýchlosti, ignorovanie pravidiel cestnej premávky, prezentácia fotografií s tachometrom prekračujúcim 200-ku (toto reálne urobil španielsky strojvodca, ktorý o niečo neskôr nestihol zabrzdiť rýchlik pri príchode do stanice, v dôsledku čoho zomrelo niekoľko desiatok ľudí…), predbiehanie do neprehľadnej zákruty s prejdením dvojitej plnej čiary… Každý, kto sa pohybuje na cestách, má zrejme veľa vlastných príkladov na nebezpečné manévre týchto pokúšačov šťastia. Takýto prístup k riadeniu vozidla môže mať smrteľné následky , čo bohužiaľ potvrdzuje aj fakt, že niekoľko z osôb, ktoré v našich testoch skórovali v tejto črte vysoko, sa už nenachádza medzi živými v dôsledku smrteľných autonehôd…
 • Nadužívanie alkoholu aj nelegálnych látok. Túžba zažiť niečo nové, ruka v ruke so slabou odolnosťou  voči vplyvu iných ľudí často vedie nielen k prvým experimentom takéhoto typu, ale aj k pokračovaniu v užívaní.  Navyše, pre tento typ ľudí naozaj platí príslovie „vrana k vrane sadá“ , osoby zdieľajúce rovnakú záľubu sú vnímané podstatne zaujímavejšie než bežní ľudia, čo pochopiteľne ľahko zablokuje prípadné snahy s pitím alebo užívaním drog skoncovať.
 • Vyššia miera rizika v sexuálnom správaní.Na jednej strane ich ľahšia znuditeľnosť vedie k experimentovaniu v bežnom partnerskom sexuálnom živote, majú sklon ho permanentne inovovať a spestrovať, súčasne s tým ale aj vzrastá pravdepodobnosť toho, že budú mať viac partnerov paralelne a že budú v menšej miere používať ochranné prostriedky. Ich vzťahy sú veľmi intenzívne, ale aj veľmi krehké. Dokážu byť monogamní, ale vernosť jednému partnerovi(-ke) je u nich celkovo menej pravdepodobná.
 • Potreba intenzívnej stimulácie sa môže prejaviť v preferencii hlasitej a výrazne štruktúrovanej hudby, ale aj menšinových a značne nekonvenčných obsahov v iných žánroch umenia,často s násilnými obsahmi, alebo tématikou utrpenia či smrti. Pointou tohto mechanizmu je snaha nechať sa čo najviac nabudiť.
 • Nižšia životná spokojnosť. Človek by očakával, že ľudia vystavujúci sa intenzívnejším zážitkom budú so svojimi životmi celkovo spokojnejší, výskumy však naznačujú skôr opak. Najmä disinhibícia a znudenosť súvisia s vyššou životnou nespokojnosťou. Na druhej strane, viac napätia a dobrodružnosti naozaj súvisí s menšími mierami zažívaného stresu,mechanizmus zvyknutia si a otuženia sa zrejme v tomto ohľade funguje.

Dôsledky súvisiace s prácou

 • Ľudia s vyšším sensation seekingom preferujú nerutinný a nekonvenčný typ činností bez významnejšej štruktúry. Ide teda najmä o aktivity, ktoré sú nové, neobvyklé či vyžadujúce vysokú flexibilitu. Prirodzene ich to ťahá do umeleckých profesií, ale napríklad aj k pozíciám obchodných zástupcov. Neznášajú reporting a administratívu všeobecne.
 • Samostatnou kapitolou sú povolania vyžadujúce si odvahu a ponúkajúce zaručený prídel dobrodružnosti, najlepšie spolu s vyššou spoločenskou prestížou danej práce. Atraktívne sú teda najmä povolania spadajúce do skupín ako armáda, polícia, záchranárstvo, krízová intervencia, piloti, potápači, požiarnici…  Tohto faktu sú si vedomí aj ľudia zodpovední za výber pracovníkov pre takéto pozície, v čoho dôsledku sa proces sústreďuje výrazne aj na to, aby boli odfiltrovaní tí uchádzači, u ktorých je táto črta patologicky vystupňovaná.
 • Dodržiavanie pravidiel nie je silnou stránkou dobrodružne založených ľudí, už zo samotnej povahy tejto vlastnosti totiž vyplýva, že môžu mať a často reálne majú problém s dodržiavaním ako organizačných noriem, obmedzení, požiadaviek a procedúr, tak aj noriem medziľudského správania. V princípe však veľmi záleží na učenlivosti sensation seekerov, tí chápavejší z nich sa môžu prostredníctvom zážitkového učenia dopracovať k poznaniu o nevyhnutnosti rešpektovania aspoň hlavných zásad fungovania v organizácii.  Ide najmä o to, či sa im podarí doplniť samotné vyhľadávanie zážitkov aj schopnosťou poučiť sa z nich, vtedy môžu byť pre svojich zamestnávateľov prínosní nachádzaním kreatívnych ciest z náročných situácií.
 • Zotrvávanie na jednom pracovisku či pri jednej práci je pre nich len veľmi ťažko predstaviteľné, napriek tomu, že doba začala ponúkať väčšiu premenlivosť pracovných činností aj pre lojálnych zamestnancov. Existujúcou prácou sú ľahko znudení a hľadajú vo svojom okolí niečo, čo by ich viac zaujalo či rozptýlilo. Niekedy nájdu takúto príležitosť vo vnútri firmy, niekedy mimo nej. Istá časť odpovedí o „potrebe posunúť sa“, ktoré sa vo výberových rozhovoroch v poslednej dobe objavujú čoraz častejšie, ide aj na vrub tejto tendencie.
 • Videnie stresu skôr ako výzvy než ako záťaže môže viesť vyhľadávačov napätia k tomu, že aj v rámci odvetví budú voliť skôr tie oblasti, ktoré korešpondujú s ich vnímaním seba ako odvážnych a odolných. V zdravotníctve teda uprednostnia pohotovosť, anesteziológiu či chirurgiu pred interným lekárstvom alebo psychiatriou, vo finančníctve poradenstvo alebo investovanie pred účtovníctvom a controllingom.
 • Za samostatnú zmienku stojí ich sklon stavať veci na jednu kartu, veľmi príbuzný (a často u konkrétnej osoby aj spojený) s patologickým hráčstvom. Je obvykle sprevádzaný silnými pocitmi napätia, presne takými, po ktorých túžia – ak sa dostanú k povolaniu, kde majú možnosť si ho naplniť, bez toho, aby utrpeli ich vlastné peniaze, máločo im vyhovuje viac. Obavy sú však na mieste: peniaze, ktoré im boli zverené aby s nimi podstupovali napätie spôsobujúce riziko, zrejme nebudú v bezpečí…
 • Vyhľadávanie napätia je vo všeobecnosti vnímané ako utlmujúci činiteľ vo vzťahu k pracovnému výkonu v oblasti služieb. Najmä disinhibícia dokáže negatívne ovplyvniť nadobúdanie pracovných zručností, následne aj socializáciu zamestnanca na pracovisku a jeho výkon.

Väčšina autorov má sklon vidieť sensation seeking vo vzťahu k práci ako jasne negatívny predpoklad. Výskumy opakovane potvrdzujú  vzťah k delikvencii, zneužívaniu látok, agresivite, poruchám pozornosti, slabému pracovnému výkonu. Spomedzi bežne využívaných osobnostných čŕt súvisí pozitívne s extroverziou, naopak len málo ho nájdete u ľudí so silným zastúpením faktora skromnosť– pokora. Objavujú sa aj zistenia o silnejších vzťahoch s Temnou triádou osobnostných čŕt

Sami máme zbierku vysoko pochybných úkonov, ku ktorým sa interviewovaní držitelia tejto črty v rámci výberových rozhovorov priznali. Patrí medzi ne úvaha o tom,či a ako by sa dal spáchať ideálny zločin, aj úspešné požičanie si a „investovanie“ firemných peňazí do stávky na víťazstvo Španielska; snaha vedieť, čo danej osobe bude robiť vietor s vlasmi, ak pôjde na freeride bez prilby, o kúskoch na motorkách ani nehovoriac. Je teda jednoznačne vyhľadávanie napätia negatívnym predpokladom a mali by sme uchádzačov s jeho vyššími úrovňami jednoznačne odmietať? Nazdávame sa že nie, a ponúkame v tejto súvislosti niekoľko námetov na zamyslenie:

 • Ide naozaj o intenzitu a jej prejavoch vo vzťahu k uvažovanej práci. U účtovníka môže byť akceptovateľná priemerná a vítaná podpriemerná úroveň vlastnosti (nechceme aby bol bezstarostný), u obchodníka jej uvítame o niečo viac, hoci ak nebudeme chcieť aby sa zabil na cestách alebo spreneveril peniaze a odniesol ich do stávkovej kancelárie, extrémne úrovne asi nebudú vhodné.
 • Na vyhľadávanie vzrušenia je možné pozrieť sa aj ako na silnú vnútornú potrebu skúmať okolitý svet a učiť sa, ako to v ňom chodí. Je to z veľkej časti vrodená črta, ktorú nie je ani zakázané ani trestné mať a sama ako taká znamená len zvýšenú pravdepodobnosť niektorých prejavov. Práve produktivita poučenia sa, teda schopnosť zohľadniť zažité v ďalšom živote, môže byť  aj u extrémnych sensation seekerov dôležitým skúšobným kameňom poukazujúcim na možnú užitočnosť takéhoto človeka v pracovných kontextoch, v ideálnom prípade aj pre stotožnenie sa s riešenými problémami.
 • V dnešnej dobe, kedy život vo vyspelých krajinách nie je o prežití, zabezpečení základných existenčných potrieb alebo o vyhnutí sa hladu, sa otvorili ľuďom neočakáváné možnosti pre vyhľadávanie zážitkov všetkého druhu. V dôsledku tohto dokonca vzniklo aj samostatné odvetvie ekonomiky orientované týmto smerom. Čo bolo v minulosti extravaganciou, je dnes bežne dostupnou možnosťou. Preto je obzvlášť potrebné vedieť citlivo posúdiť mieru takýchto prejavov u jednotlivca a porovnať ho s referenčnou skupinou, inak by sme v porovnaní so štandardmi konca minulého storočia za prehnaných dobrodruhov vyhlásili ľahko väčšinu populácie dnešných mladých ľudí.
 • Konkrétne prejavy správania v minulosti získané referenciami aj behaviorálne orientovaným dopytovaním sa by mali byť najlepším možným spôsobom zistenia úrovne sensation seekingu u človeka. Bonusom je, ak sú získané informácie čo najdetailnejšie a obohatené aj o prípadný faktor poučenia sa. Pozor však na imponujúcu povahu odvahy, vďaka ktorej dokážeme ľahko podľahnúť čaru uchádzača, všeličo mu prepáčiť… a následne zostať v úžase, že sme nepostrehli niečo dôležité…