VEĽKÁ PÄŤKA V KONTEXTE PRACOVNÉHO SPRÁVANIA: PRÍVETIVOSŤ

Osobnostná črta Prívetivosť má spomedzi veľkej päťky „na starosti“ identifikáciu kvality interpersonálnych vzťahov. Pomáha nám rozlišovať jedincov, ktorí sú empatickí, súcitní a úprimne sa zaujímajúci o blaho druhých ľudí od tých, ktorí prežívajú a vykazujú averzívne, nepriateľské nastavenie.

Ako sa prejavuje prívetivosť v bežnom živote?

Najvýraznejšou charakteristikou osôb, ktoré dosahujú vysoké skóre na škále prívetivosti je altruistické správanie. Takíto jedinci majú pozitívny vzťah voči ľuďom, čo sa prejavuje:

a) v rovine postojov (dôvera v ich dobrosrdečnosť a čestnosť)

b) v rovine emócií (pozitívne emócie voči ľuďom navôkol, vysoká miera empatie, súcitu, či prejavovanej ľútosti)

c) v rovine správania (láskavé, vľúdne správanie, ochota pomôcť).

Kladú veľký dôraz na pochopenie a porozumenie v medziľudskom kontakte, čo ide ruka v ruke so snahou o vytváranie sociálneho prostredia, ktoré sa vyznačuje dobrými vzájomnými vzťahmi a spoluprácou. Základné kvality dominujúce v interpersonálnych vzťahoch by sme mohli popísať ako snaha o jemné, nenásilné a ohľaduplné správanie.

Osoby s nízkym skóre na škále prívetivosti sa naproti tomu popisujú ako nepriateľské a egocentrické. Majú tendenciu znevažovať zámery druhých ľudí. V interakčnom správaní prevláda súťaženie a presadzovanie vlastných potrieb, postojov. Evidentný je nízky záujem o priaznivé medziľudské vzťahy, čo sa prejavuje snahou o držanie si odstupu ako i bezproblémovým akceptovaním a vyjadrovaním „tvrdších“ rozhodnutí založených skôr na logických princípoch.

Nedostatok prívetivosti súvisí s veľkou mierou podozrievavosti voči iným vychádzajúcu zo skeptického až kritického pohľadu na ľudskú podstatu. V interpersonálnom správaní sa jedinci s nízkou mierou prívetivosti nestránia využívať manipuláciu, či iné spôsoby neželaných stratégií na dosahovanie svojich cieľov.

Nízka miera prívetivosti môže znamenať prítomnosť temnej triády (narcizmus, machiavelizmus, psychopatia) známej ako koncept odrážajúci spoločensky, eticky a morálne neprimerané štýly interakcie a fungovania ich nositeľov.

Facety prívetivosti 

Osobnostnej črte prívetivosti môžeme dôkladnejšie porozumieť z hľadiska facetov, resp. jednotlivých subfaktorov, ktoré nám poskytujú komplexnejší obraz o interpersonálnych vzťahových charakteristikách daného jednotlivca.

Dôvera

Ľudia dosahujúci vysoké skóre na facete dôvera majú tendenciu veriť v čestnosť, dobrosrdečnosť a celkové dobré úmysly druhých ľudí. Kontrastne jedinci s nízkymi hodnotami prijímajú skeptický a podozrievavý postoj voči iným (nazerajú na nich ako na nečestných, nebezpečných), čo sa môže prejavovať aj v cynickom spávaní.

 Úprimnosť/morálnosť

Ide o facet reprezentujúci mieru úprimnosti v interpersonálnom kontakte. Pre jedincov skórujúcich vysoko je typické vystupovanie v štýle „byť sám sebou“. Nemajú potrebu sa pretvarovať. Niekedy môžu pôsobiť v tomto ohľade až príliš naivne. Druhá stránka kontinua je reprezentovaná ľuďmi využívajúcimi rôzne manipulatívne techniky. Hlavnou ideou je presvedčenie, že v medziľudských vzťahoch je potrebná určitá miera rafinovanosti či podvádzania, ktoré sú považované za nevyhnutné sociálne zručnosti. Na úprimných ľudí nazerajú ako na naivných a sú presvedčení, že úprimnosť a otvorenosť sa nevypláca.

 Altruizmus

Ľudia dosahujúci vysokého skóre na tejto subškále majú záujem o druhých ľudí. Vykazujú veľkorysé a nápomocné správanie. Sú ohľaduplní a pripravení ľuďom pomáhať, pokiaľ to potrebujú. Jedinci s nízkymi hodnotami neprejavujú záujem o blaho druhých. Sú zameraní na seba a vlastné egoistické ciele. Celkovo je prítomná nízka miera ochoty angažovať sa v prosociálnom správaní.

 Poddajnosť

Táto škála zisťuje osobnostné charakteristiky vo vzťahu s reakciou na interpersonálne konflikty. Ľudia s vysokým skóre sa iným ľuďom podrobujú, vykazujú veľkú snahu o spoluprácu. Preferujú tímovú prácu a sú pripravení ustúpiť od svojich záujmov v prospech celku. Nemajú radi konfrontácie, snažia sa im vyhýbať a bezproblémovo vychádzať s druhými jedincami. Na druhej strane ľudia skórujúci nízko sa snažia presadzovať svoje ciele v situáciách stretu záujmov. Nemajú problém použiť ráznejšie a tvrdšie spôsoby, niekedy až s obmedzenými zábranami k prejavovaniu hnevu či agresie. Preferujú súťaživosť pred spoluprácou.

 Skromnosť

Ľudia dosahujúci vysokého skóre na tejto subškále sú skromní a pokorní. Neradi na seba strhávajú pozornosť. Popísané však nemusí nevyhnutne indikovať nízke sebavedomie, či sebaúctu, i keď môže byť prítomná. Jedinci skórujúci nízko veria, že sú výnimoční. Je pre nich charakteristické vyvyšovanie sa nad druhých ľudí ako i potreba byť stredobodom záujmu. K druhým ľuďom pravdepodobne budú správať arogantne a povýšenecky.

 Jemnocit

Táto škála meria mieru sympatií a starostlivosti o druhých. Ľudia s vysokým skóre prejavujú súcit a empatiu. Snažia sa vyzdvihovať ľudské stránky akéhokoľvek problému, čo vedie k tomu, že udalosti prežívajú silnejšie aj keď sa ich netýkajú. Často sympatizujú s obeťami a majú sklon k prejavu ľútosti. Jedinci s nízkym skóre sa považujú za realistov, ktorí sa racionálne rozhodujú a nenechajú sa pritom ovplyvniť emóciami. Dominuje orientácia na faktickú stránku vecí a neosobné princípy. Nepodliehajú veľmi súcitu či ľútosti, čo môže byť vnímané okolím ako bezcitnosť či krutosť.

Prívetivosť a pracovné správanie

Osobnostná črta prívetivosti má prediktívnu hodnotu k pracovnému správaniu v určitých špecifických oblastiach pôsobenia. Viacerí výskumníci ju dávajú do vzťahu k profesiám vyžadujúcim interpersonálnu interakciu, resp. kde je pozitívne vychádzanie s inými ľuďmi prvoradé, akými sú napr. zákaznícky servis, predaj, tímová spolupráca. Samotná podstata osobnostnej črty prívetivosti (evidentná snaha o vychádzanie s druhými/ zachovávanie sociálnej harmónie, riešenie konfliktnýchsituácií kooperáciou) je zrejmým kľúčom k úspechu na popísaných pozíciách, zatiaľ čo na iných nemusí mať takmer žiadnu prediktívnu hodnotu, dokonca môže byť v určitých ohľadoch nevýhodou pre jej nositeľa.

Zákaznícky servis

Zákaznícky servis možno popísať ako stálu službu zákazníkovi, ktorý je konfrontovaný s nedostatkom informácií, poruchou produktu, resp. akoukoľvek potrebou voči organizácií. Je zrejmé, že veľká väčšina komunikácie zo strany zákazníkov je vedená v duchu zažívaného diskonfortu a nespokojnosti, kedy úlohou pracovníkov je snaha o vyriešenie daného problému navodením vzájomného porozumenia a spokojnosti.
 

Pre prívetivých ľudí je prirodzená veľká miera empatie, ochoty pomôcť ako i porozumieť situácií spolu so snahou o spoluprácu a opätovné nastolenie harmónie a porozumenia, čo ich robí ako vhodných kandidátov na uvedenú pozíciu.

Tímová spolupráca

Tímová spolupráca je charakterizovaná v pojmoch spoločnej práce na dosahovaní tímových cieľov. Z tohto hľadiska sa podľa viacerých výskumníkov javí ako najvhodnejšia k predpovedaniu tímovej spolupráce resp. spôsobu akým bude jednotlivec interagovať v tíme práve osobnostná črta prívetivosť.

Prívetiví ľudia sa snažia o vytváranie a zachovávanie sociálne priaznivého prostredia, čo indikuje zníženú mieru súťaživosti v rámci skupinovej spolupráce.

Odborníci sa zhodujú v tom, že rozsah v akom je tím zložený z prívetivých pracovníkov predpovedá do akej miery budú jeho členovia zapojení do pozitívnych interakcií a skupinových procesov, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje aj finálny výkon tímu.

Na druhej strane sa zdá, že čo i len jeden značne neprívetiví kolega môže mať negatívny vplyv na celkový výkon tímu vznikajúci na pozadí narušenej harmónie a spolupráce.

Vedenie ľudí

Osobnostná črta prívetivosti reprezentuje preferenciu kooperácie, dobrých medziľudských vzťahov a celkovo zameranie na dôveru a akceptáciu druhých ľudí. Autori zistili, že prívetivosť manažéra je spájaná s vysokou tímovou kohéziou a decentralizáciou moci.

Veľmi prívetiví manažéri majú tendenciu podporovať a povzbudzovať jedincov k zdieľaniu informácií, k spolupráci v prospech tímu ako celku. Takýmto spôsobom statusové uznanie ustupuje do úzadia. Z opačného uhla pohľadu sa však vynára riziko späté s prílišnou orientáciou na pozitívne vzťahy a zanedbávanie výkonovej dimenzie.

Kontraproduktívne správanie

Kontraproduktívne správanie je dávané do vzťahu s osobnostnou črtou prívetivosti predovšetkým v oblasti interpersonálnych vzťahov (deviácií). Vysoko prívetiví ľudia sa snažia o priateľské, nápomocné a altruistické správanie. Kontrastne, zamestnanci skórujúci nízko na črte prívetivosti s väčšou pravdepodobnosťou prejavia agresivitu, hnev, podvádzanie, klamanie na pracovisku (porušovanie firemných noriem, predpisov). Pre málo prívetivých jedincov je rovnako príznačné hájenie si svojich názorov ráznejšími a tvrdšími technikami. 

Svedomitosť a prívetivosť

Pri predpovedaní správania na základe osobnostných vlastností sa v poslednom období dáva do popredia tzv. krosdimenzionálny efekt /vplyv osobnostných čŕt na pracovný výkon. Jednoducho povedané, ide o skúmanie toho ako dve alebo viacero osobnostných čŕt spolu modifikujú finálny prístup k práci. Osobnostná črta svedomitosti je univerzálne považovaná za osobnostnú vlastnosť, ktorá najviac súvisí s pracovným výkonom. Svedomití ľudia pristupujú ku svojej práci systematicky, disciplinovane a plánovito. Môže však mať takýto človek dlhotrvajúci pracovný úspech aj keď vykazuje neprívetivé formy interakcie?
Popisované atribúty nositeľov osobnostnej črty svedomitosti v kombinácií s nízkou mierou prívetivosti resp. sociálnych kompetencií vedie s väčšou pravdepodobnosťou ku dysfunkčným spôsobom správania sa na pracovisku.

Vysoko svedomití a nízko prívetiví zamestnanci sú popisovaní ako neflexibilní, neprimerane nároční spolu s celkovou nízkou odozvou na snahy o dobré vychádzanie (konfliktnosť).

Na druhej strane bolo zistené, že jedinci vykazujúci vysokú mieru prívetivosti ako i svedomitosti ťažia z pozitív oboch osobnostných čŕt, t.j. profitujú zo synergického účinku svojej disciplinovanosti a svedomitosti ako i samotnej kooperácie s druhými (vysoko prívetiví a svedomití zamestnanci dostávajú lepšie hodnotenie ich pracovného výkonu než ich menej prívetiví kolegovia).

Na základe popísaného je teda zrejmé, že nie len ochota dobre a svedomito pracovať, ale aj snaha o priateľské a kooperatívne správanie zohráva veľkú úlohu naprieč rôznymi profesiami. Výskumníci v tejto súvislosti hovoria o organizačnom občianstve ako majúcom priamy vzťah ku miere osobnostnej črty prívetivosti. Jadrom definície organizačného občianstva je práve prosociálne správanie voči kolegom (altruizmus, zdvorilosť) ako i voči organizácií samotnej (občianska cnosť, rešpektovanie a dodržiavanie pravidiel).

Negatívny účinok prívetivosti

Vzhľadom na rastúci dôraz na tímovú spoluprácu a ochotu kooperovať je prirodzený predpoklad, že takto orientovaní ľudia budú na tom z hľadiska zárobkov lepšie. Prekvapivé je, že výskumníci často dokladujú opačný vzťah. Ľudia vysoko na osobnostnej črte prívetivosť nemusia byť schopní transformovať svoj osobný potenciál do ekonomických ziskov, tak dobre ako ľudia skórujúci nízko na tejto osobnostnej črte.

Prečo je to tak?

Osobnostné črty ovplyvňujú spôsob ako sa jednotlivec adaptuje na svoje prostredie, vrátene spôsobov akými reguluje svoje správanie. Vychádzajúc z popisu osobnostnej črty prívetivosti, sú ľudia vysoko skórujúci motivovaní udržiavať priaznivé medziľudské vzťahy, čo môže byť, a dosť často aj je, v konflikte s externe definovaným úspechom akým je napríklad kariérny rast.

Prívetiví ľudia sa s väčšou pravdepodobnosťou vzdávajú určitého statusu v situáciách, ktoré by si vyžadovali súťaženie alebo akékoľvek formy využívania iných ľudí na dosahovanie svojich cieľov. Na druhej starne ľudia skórujúci nízko na tejto osobnostnej črte budú s väčšou pravdepodobnosťou ochotne manipulovať ostatnými stavajúc na negatívnom pohľade na ľudskú podstatu, nízkej miere empatie ako i egoistického zamerania, čo ich v konečnom dôsledku môže viesť k väčším kariérnym úspechom (dokedy nie sú odhalení).

Iní autori hovoria, že prívetiví ľudia môžu byť síce vhodní na danú pozíciu, ale ich navonok prejavovaná vrúcnosť môže podkopávať mieru vnímanej kompetencie a takýmto spôsobom ich dávať do znevýhodnenej pozície v porovnaní s menej prívetivými uchádzačmi.

Zhrnutie

Charakteristiky tvoriace pozitívny pól dimenzie osobnostnej črty prívetivosti sú spoločensky žiaduce viac-menej v každej oblasti života, napriek tomu je potrebné zdôrazniť, že schopnosť bojovať za vlastné záujmy a istá miera skepsy voči názorom druhých je potrebná. Extrémne vysoká miera prívetivosti môže viesť ku naivite v zmysle nekritického náhľadu na dobrú podstatu iných ľudí ako i ku obetovaniu vlastných záujmov pre iných.

Na druhej strane nízka miera prívetivosti súvisí s egocentrickým správaním a tendenciami ku jemnejším formám antisociálneho správania v podobe klamstiev, podvodov ako aj využívajúcimi a averzívnymi interpersonálnymi stratégiami interakcie, čo vedie k naštrbovaniu vzťahu na pracovisku.

Vychádzajúc z popísaného je teda zrejmé, že aj napriek tomu, že osobnostná črta prívetivosti nemá univerzálne platnú prediktívnu hodnotu pracovného výkonu, nesie užitočné informácie o správaní sa zamestnancov s ohľadom na mieru prosociálnych a prívetivých prejavov.