Viditeľnosť a dôveryhodnosť zamestnancov: dokážete ich rozlíšiť?

Viditeľnosť a dôveryhodnosť sú dve dôležité zložky moci a vplyvu v organizáciách. Často sa zvyknú navzájom zamieňať.

Viditeľnosť je dôsledkom správania, vďaka ktorému je jednotlivec vpredu a na očiach.

Dôveryhodnosť je naopak dôsledkom takých prejavov správania, že na ich základe sa človeku a v človeka verí.

Ak sa tieto dve tendencie skombinujú, dostaneme štyri kvadranty, do ktorých môžeme zaradiť všetkých členov organizácie.

Vysoká viditeľnosť/vysoká dôveryhodnosť. Tento typ zamestnancov sa vyznačuje správaním umožňujúcim im byť videní aj počutí ostatnými ako aj mať na nich vplyv. Vo väčších organizáciách je u takýchto ľudí vnímaný ich kariérový potenciál, predpokladá sa, že budú postupne stúpať vyššie. Pri väčšine činností sú vpredu, majú vyšší vplyv na všetkých naokolo. Majú sklon si nárokovať čas ostatných, kvalita toho čo poskytujú/prinášajú je však obvykle dobrá.

Ako nadriadení majú so svojimi podriadenými veľa kontaktu, zvyknú sa ich zastávať v prípade problémov, v dôsledku čoho medzi nimi požívajú vysoký rešpekt.

Nízka viditeľnosť/vysoká dôveryhodnosť. Ide o zamestnancov, ktorých príliš nevidno, avšak ich názor je počuteľný. Často ide o vyvíjanie vplyvu z pozadia, zamestnancami, ktorí sú spokojní s mocou, ktorou takto disponujú, avšak nemajú potrebu sa prezentovať navonok, či užívať si výslnie. Prejavujú sa zriedka, ale ak sa prejavia, venuje sa im zvýšená pozornosť. Podskupinou v rámci tohto kvadrantu sú „mudrci“, opinion lídri či sivé eminencie, ktorých názor sa skúma pred prijatím významných rozhodnutí.

Ako manažéri veľa stavajú na delegovaní a poskytovaní autonómie podriadeným. Vidno ich len ak je to nevyhnutné, alebo ak sú k niečomu prizvaní.

Vysoká viditeľnosť/ nízka dôveryhodnosť. Videní, avšak nevypočutí, často o sebaprezentáciu sa usilujúci zamestnanci, ktorých príspevok je však z rôznych dôvodov vnímaný s rezervou. Nedôvera sa môže týkať ich schopností, charakteru, alebo nezvyčajnosti či nečitateľnosti ktorými sa môžu vyznačovať voči druhým. Jedným z podtypovs ú klebetníci dobre sa poznajúci a často komunikujúci so všetkými, so zaručenými informáciami avšak bez skutočného vplyvu. Iným druhom sú pritakávači, odvodzujúci svoju viditeľnosť od autority niekoho iného, často od manažéra či odborníka, ktorému asistujú. Taktiež rôzne druhy zamestnancov odlišujúcich sa od prevládajúceho osadenstva, ktorí sú práve vďaka svojej odlišnosti nápadní, ale kvôli zakoreneným xenofóbnym tendenciám môžu byť vnímaní ako nedôveryhodní. Špecifickou skupinou sú šašovia, ďalšou premotivovaní ale nekompetentní…

Vo vedúcej pozícii majú sklon pozerať podriadeným cez plece na ich činnosti.  Sú permanentne sociálne prítomní, napriek tomu to však nie sú ľudia, ktorých by podriadení hľadali, ak niekoho naozaj potrebujú.

Nízka viditeľnosť/nízka dôveryhodnosť. Menej videní a menej počutí spolupracovníci, ktorí si pozície s nízkym vplyvom zvolili dobrovoľne, alebo do nich boli vybratí. Títo zamestnanci síce odvádzajú svoju prácu, ale len veľmi výnimočne kariérovo napredujú. Často sú vnímaní ako anonymní a ľahko nahraditeľní outsideri. Môžu sa tu vyskytovať ľudia,ktorí v minulosti boli v kvadrante vysoká viditeľnosť/nízka dôveryhodnosť čo už však rezignovali na snahy vydobyť si viac dôveryhodnosti a vplyvu a stiahli sa do menej viditeľných pozícií.

Formálne manažér alebo supervízor, v skutočnosti bez vplyvu aj rešpektu podriadených, pokojne môže za zamknutými dverami hrávať hry na mobile. Vedúci pracovníci v tomto kvadrante nevedú, len z rôznych dôvodov zastávajú pozíciu, čo je všetkým naokolo zrejmé…

Skontrolujte si ako ste na tom…

Viditeľnosť

 • Som jedným z najzhovorčivejších členov nášho tímu.
 • Rád(a) sa zviditeľňujem.
 • Nehrniem sa do toho, aby som niekoho riadil*
 • Na schôdzach a poradách vždy čakám, kým sa ma spýtajú na názor*
 • Snažím sa obliekať dobre a/alebo odlišne od ostatných členov môjho tímu.
 • Ak sa skupinového diania chvíľu nezúčastním,nepýtajú sa ma kde som bol(a)*
 • Vkladám dosť veľa emócií do toho, čo hovorím
 • Veľa žartujem a zabávam sa s ostatnými členmi tímu.
 • Som veľmi aktívny(-a) a iniciatívny, všade je ma plno
 • Som v niečom podstatnom a ľahko viditeľnom odlišný(-á) od ostatných členov skupiny.

Dôveryhodnosť

 • Zvyčajne sa mi darí presadiť svoje názory do rozhodnutí, ktoré skupina prijíma.
 • Spolupracovníci sa ma na môj názor často pýtajú.
 • Na poradách zostávam so svojim názorom osamotený(-á)*
 • Viem, že ma spolupracovníci považujú za experta.
 • Často sú mi zverované povinnosti prináležiacevyššej pozícii než momentálne zastávam.
 • Spolupracovníci sa odvolávajú na moje názory astanoviská.
 • Slovo „múdrosť“ alebo podobné bolo použitév súvislosti so mnou.
 • Ľudia sa ma pýtajú na radu.
 • Kolegom prekáža, ak s nimi nesúhlasím.
 • Môj prínos pre tím nie je veľmi významný.*

*reverzné položky, zarátava sa nie miesto áno