Ponuka vzdelávania

Využitie psychológie vo výberovom procese

  Prvý modul: Výber zamestnancov pre praxii       

Cieľ:

Efektívny výber zamestnancov je jedným z najúčinnejších nástrojov vedúcich k produktivite práce i k prevencii problémov rôzneho druhu na pracovisku. Cieľom modulu je orientácia účastníkov v základnej logike výberu, výhodách a nevýhodách jednotlivých výberových metód a možnostiach ich využitia.

Termín:

5.3. 2019, 9:00 – 16:00

Obsah:

 • vedecký prístup k výberu zamestnancov, praktický a ekonomický zmysel výberových procesov
 • výber ako medziľudská interakcia – verbálna a neverbálna komunikácia, prevencia chybného vnímania uchádzačov, obvyklé chyby ktorých je možné sa v komunikácii s uchádzačom dopustiť
 • taktiky manažmentu dojmu využívané uchádzačmi a ako ich odfiltrovať
 • vytváranie dobrých vzťahov, etické otázky zaobchádzania s kandidátmi, chápanie výberu ako obojstranného predaja
 • prehľad účinnosti výberových metód voči rôznym výberovým kritériám (pracovný výkon, občianske správanie na pracovisku, kontraproduktívne pracovné správanie), ich výhody a nevýhody
 • univerzálne výberové metódy, podrobný pohľad na prácu so životopismi, predvýber, referencie a ich overovanie
 • základné zásady vedenia výberového rozhovoru
 • možné prínosy psychologických metód používaných vo výbere – ako im rozumieť a získať z nich
 • čo najväčší osoh, čo požadovať od ich poskytovateľov
 • nevedecké a šarlatánske metódy výberu – ktoré sú najčastejšie využívané a prečo sú škodlivé
 • základy detekcie problematických osobností spomedzi uchádzačov, kedy je nutné zvýšiť obozretnosť pri výberových rozhodnutiach

Prihlásiť sa môžete tu!

 Druhý modul:  Štrukturovaný behaviorálny rozhovor

Cieľ:

Vybaviť účastníkov praktickými zručnosťami pre vedenie štruktúrovaného behaviorálneho rozhovoru, ktorý je jednou z najúčinnejších metód výberu vôbec. Poskytnúť metodiku vedenia takéhoto rozhovoru, hodnotenia jeho výstupov, ako aj otázok využiteľných pri postihovaní typických pracovných kompetencií

Termín:

12.3. 2019, 9:00 – 16:00

Obsah:

 • rozhovor ako výberová metóda pod mikroskopom: najčastejšie využívané typy, ich výhody a nevýhody, spôsoby a stratégie vedenia rozhovoru
 • príprava rozhovoru, určenie typických pracovných kompetencií a spôsobov ich postihovania, kontrola nad priebehom a procesom rozhovoru, prepojenie rozhovoru s kompetenčným profilom pracovného miesta
 • obvyklé zdroje otázok pri príprave na rozhovor, situačné vs. na minulosť zamerané otázky, ostatné typy otázok
 • štruktúra rozhovoru: priebeh, otázky, systém hodnotenia odpovedí, kontrola nad jeho priebehom
 • minulé pracovné správanie uchádzača ako hlavný zdroj informácií o jeho budúcom pracovnom správaní. Problematika dôkazu a protidôkazu kompetencie
 • nácvik tvorby otázok ku vzorovým kompetenciám (schopnosť tímovej spolupráce, systematickosť a sebaorganizácia, líderstvo…)
 • technika STAR, iné spôsoby rozvíjania odpovedí uchádzača
 • interaktívny nácvik vedenia štruktúrovaného behaviorálneho rozhovoru a hodnotenia výstupov z neho,
 • zásady záverečného zhodnotenia rozhovoru, kvalifikovaný odhad motivácie, spôsobilosti, kariérovej orientácie, osobnej integrity a bezproblémovosti uchádzača.

Prihlásiť sa môžete tu!

Tréningové metódy

Interaktívny tréning s aktívnym zapojením účastníkov, kde sa informačná zložka prekrýva s použitím prípadových štúdií, hrania rolí, zážitkových metód (ktoré sú modifikované tak, aby boli čo najbližšie reálnemu prostrediu účastníkov), štruktúrovaných diskusií, sebareflexie a sebapoznávania. Interaktívne techniky sú doplnené o krátke teoretické vstupy, videoukážky a ilustrácie.

Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní každého jednotlivého modulu.

Miesto: Cukrová 14, Bratislava, ACSS, spol. s r.o., zasadačka na prízemí vpravo. MHD – trolejbus 212, zastávka Špitálska.

Lektor: PhDr. Martin Jakubek, PhD.

Cena: 150 Eur /1 školiaci deň/ 1 účastník (nie sme platcami DPH), faktúry dostanú účastníci na školení.

 • cena zahŕňa účasť na školení, školiace materiály, kávu a občerstvenie
 • cena nezahŕňa obed, dopravu, ubytovanie.

Prihlášky:

Môžete vyplniť v prihlasovacom formulári pre PRVÝ a DRUHÝ modul alebo poslať na adresu mayako@mayako.sk.

ĽUBOVOĽNÉHO MODULU JE MOŽNĚ ZÚČASTNIŤ SA SAMOSTATNE.