Zamestnáte antických bohov? Ktorého uprednostníte?

Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, švajčiarsky básnik Carl Spitteler mal veľký vplyv na slávneho psychológa Carla Gustava Junga pri formulovaní jeho prevratných myšlienok týkajúcich sa ľudskej psychiky a osobnosti.V literatúre sa uvádza, že aj pripodobnenie štyroch temperamentov postavám štyroch bohov, ktorých Zeus poslal na zem s príkazom, aby urobili ľudí podobnejších bohom, bolo inšpirované jeho básňami. Či už to je pravda alebo nie, výsledkom je originálna typológia temperamentov, čoby základných nastavení ľudskej osobnosti, úplne odlišná od dovtedy prevládajúcej a dodnes asi známejšej typológie Hippokrata, neskôr rozpracovanej Pavlovom i Eysenckom.

So sangvinikmi, cholerikmi, flegmatikmi aj melancholikmi sme sa už na pohovoroch stretli všetci. Čo ale keby k vám na prijímací pohovor vkročili nasledovní grécki bohovia?

Dionýz

Na prítomnosť orientovaný, nespútaný, akčný a impulzívny voľnomyšlienkár, ktorého krédom je žiť tu a teraz. Neznáša hranice a obmedzenia. Vie rýchlo a dynamicky reagovať v akejkoľvek situácii, ale má silnú podmienku že ho musí baviť to, čo robí. Jeho úlohou bolo naučiť ľudí sa radovať. 

Apollón

Zeus od neho chcel, aby dal ľuďom ducha a práve oduševnenie je to, čoho sa od neho môžeme najviac dočkať. Podrobne skúma vlastnú identitu a zmysel svojej existencie, na základe toho na čo príde, formuluje veľkolepé ciele. Je výborný v charizmatickom ovplyvňovaní, takže pre ne dokáže získavať aj iných.

Prométeus

 Zo všetkých spomenutých antických božstiev je asi najznámejší. Zrejme mnohí si vybavia príbeh o tom, ako ukradol z Olympu oheň a následne za to kruto trpel prikovaný ku skale. Snažil sa však len splniť svoju úlohu, dať ľuďom poznanie a vedu, naučiť ich učiť sa a chápať, vybaviť ich túžbou porozumieť veciam čo sa okolo nich dejú a zlepšiť ich.

Epimethes

Na rozdiel od Prométea u nás pravdepodobne najmenej známy, že by to bolo tým, že od Dia dostal úlohu naučiť ľudí zodpovednosti? V starovekom Grécku bol stelesnením oddanej služby. Jeho silnou potrebou je byť užitočný, niečím niekomu prispievať, veľmi zodpovedne plniť svoje povinnosti a starať sa o podporu iných. 

Ktorého by ste si vybrali? Vaša odpoveď zrejme závisí od nárokov uvažovanej pozície a aj od firemnej kultúry organizácie, pre ktorú sa výber robí. Epimethes by mohol byť vynikajúcou asistentkou alebo účtovníkom, Prométeus sa pýta do Research&Development oddelenia, Apollón do ekologicky zameraných inštitúcií, Dionýz napríklad do predaja, k umeniu, či kdekoľvek kde sa dokážu uplatniť svojou spontánnou improvizáciou. Pre prvého z nich je dôležitý poriadok a systém, pre druhého napredovanie a rast, pre tretieho stotožnenie sa, pre štvrtého pohoda a bezproblémovosť.

Na Jungove myšlienky nadviazali Myersová a Briggsová, následne aj Keirsey a popísané delenie temperamentov sa stalo súčasťou viacerých diagnostických systémov, vrátane známeho MBTI. 

Debaty o tom, či tieto temperamenty vznikajú na biologickom základe alebo ide o zoskupenia povrchových prejavov osobnostných čŕt, radšej prenechajme vedcom. Sústreďme sa skôr na to, čím by nám mohlo byť zatriedenia človeka do jedného z uvedených typov užitočné. Napadajú nám tieto možné prínosy:

Nadsumatívnosť

Ľudia sa naozaj medzi sebou odlišujú. V tomto prípade ide o odlišnosť na základe dvoch či troch samostatných tendencií, nech už ich nazveme vlastnosti alebo akokoľvek inak. Takáto kombinácia sa môže vyznačovať tzv. nadsumatívnosťou, to znamená, že sa v jej rámci môžu vyskytovať aj prejavy, ktoré sa pri jednotlivých vlastnostiach nevyskytujú. Napríklad ani praktickosť, ani vyšší stupeň sebaorganizácie v sebe neobsahujú prísľub zodpovednej a pokornej služby iným, až keď sa vyskytnú spoločne, dá sa s ňou rátať s vyššou pravdepodobnosťou. Vznikajú tak zhluky či zoskupenia čŕt, ktoré sa oplatí poznať a rátať s nimi pri personálnych rozhodnutiach (určite vo väčšej miere ako spoliehať sa pri nich na znamenia zverokruhu, čo je ešte stále celkom rozšírené ?).

Zhoda uchádzač – pracovné miesto

Zmieňovaná odlišnosť sa naozaj dokáže prejaviť v tom, kto aké činnosti nakoľko preferuje či komu vyhovuje aký typ prostredia. Prirodzene, nejde o absolútne určujúce činitele (ľudia sa pri výkone svojej práce dokážu posunúť aj k tomu, čo im je menej vlastné),  či nejaké vypálené znamenie so 100% pravdepodobnosťou určujúce, kto v čom bude či nebude úspešný. Určite je ale vhodné ich poznať – ako pri hľadaní človeka pre prácu, tak pri hľadaní práce pre človeka a zvýšiť tak pravdepodobnosť budúcej zhody medzi človekom a požiadavkami práce. Aj možnosť posunúť sa a zvládnuť nevyhovujúce má svoje hranice, obvyklou cenou za to platenou je vyššia úroveň zažívaného pracovného stresu.

Uchopenie nového zamestnanca

Táto vedomosť sa nám môže následne veľmi hodiť aj pri ďalšej práci s už vybratým uchádzačom. Aký typ vedenia mu vyhovuje? Na aké argumenty reaguje a na aké nie? Akým spôsobom sa najlepšie učí? Ako zabezpečiť jeho spokojnosť a lojalitu? K čomu by mal smerovať jeho ďalší rozvoj? Čím by mohol byť výnimočný? Kde je naopak vyššia pravdepodobnosť zlyhania? Podobne ako pri klasických osobnostných črtách, poznanie temperamentu nám môže výrazne pomôcť v práci s človekom na individuálnej úrovni.

Temperament pochopiteľne nie je všetko, čo by človeka malo výstižne charakterizovať, určite však môže byť veľmi užitočný ako jeden z hlavných uhlov pohľadu na neho. Preto sme sa rozhodli v nasledujúcich Dobrých výberoch venovať sa tejto téme podrobnejšie a v každom vydaní popísať jeden zo štyroch hlavných temperamentov podrobnejšie. Ak vás to zaujíma, sledujte ďalšie čísla!