Iniciatívnosť

Medzi požiadavkami na dnešných uchádzačov často rezonujú slová ako proaktívnosť, angažovanosť, iniciatívnosť. Záujem je o tých, ktorí chcú pracovať, ktorí sa snažia, s firmou sa stotožňujú a z vlastnej iniciatívy sa angažujú aj vtedy, keď im to nikto neprikázal. No nechceli by ste i Vy človeka, ktorý robí dobrovoľne viac? Áno? Tak sa poďte spoločne s nami pozrieť, čo všetko táto kompetencia vlastne obnáša a ako zistiť, či ju Váš uchádzač má.

Iniciatívny zamestnanec

Robí viac než sa od neho vyžaduje alebo očakáva, robí aj veci, o ktoré ho nikto nežiadal, a ktoré zlepšujú/skvalitňujú produkty/služby, zabraňujú vzniku problémov, alebo vytvárajú/budujú podnikateľské príležitosti. Iniciatívny človek dopredu predvída možné nadchádzajúce problémy a príležitosti a podľa toho náležite koná.

Iniciatívni ľudia vedia plniť plán práce a pracovné úlohy bez podrobných pokynov, podávajú konštruktívne návrhy, preberajú dodatočné zodpovednosti, vytvárajú nové riešenia problémov, alebo dokážu nazerať na nové technológie ako na potenciálne riešenia existujúcich problémov.


Podľa Harvard University Competency Dictionary sú kľúčovými faktormi iniciatívnosti:

 • rýchla odpoveď – okamžitá reakcia pri konfrontácii s problémom
 • nezávislé konanie – implementovanie nových nápadov alebo potenciálnych riešení bez výzvy, samostatne, bez čakania na ostatných alebo na inštrukciu
 • „nad a za“ – konanie nad a za štandardné pracovné povinnosti pri dosahovaní cieľa

Ako sa iniciatívny človek prejavuje v práci?

 • plní úlohy aj mimo rámca jeho zodpovedností aby pomohol organizácii
 • dobrovoľne sa zapája do združení a výborov, ktoré prekračujú jeho bežné pracovné povinnosti
 • navrhuje spôsoby ako riešiť problémy, zlepšiť pracovné postupy bez toho, aby o to bol požiadaný
 • skúša nové spôsoby ako pracovať, pretože to môže byť efektívnejšie a produktívnejšie
 • identifikuje spôsoby ako prácu uľahčiť
 • pracuje na projekte bez toho, aby bol požiadaný lídrom/nadriadeným/manažérom
 • dobrovoľne pomáha kolegom, keď je sám menej vyťažený
 • iniciuje nové metódy na udržanie informovanosti a spokojnosti zákazníka
 • zbiera extra informácie, ktoré by mohli byť užitočné
 • prehodnocuje administratívne procesy a navrhuje zmeny
 • prehodnocuje/spochybňuje metódy na zabezpečenie kvality a podáva návrhy na zlepšenie
 • demonštruje pozitívny úprimný postoj k dosahovaniu výsledkov
 • ide „hlbšie“ aby sa dostal k faktom, aj keď ho o to nikto nežiadal
 • vytvára príležitosti alebo minimalizuje potenciálne problémy predvídaním, a dopredu sa na ne pripravuje
 • vyhľadáva a/alebo akceptuje ďalšie zodpovednosti
 • ako prvý prichádza s novými nápadmi

Taktický a strategický rozmer:

 •  rozpoznáva užitočné a relevantné kontakty, zaobchádza s nimi primerane tak, aby z toho organizácia profitovala
 • rozpoznáva dlhodobé príležitosti pre organizáciu a rozvíja plány ako ich primerane využiť
 • aktívne hľadá riešenia, keď rokovanie stojí na mŕtvom bode
 • zaujíma jasný postoj v nejasných situáciách kedy ostatní nerobia nič, usiluje sa dostať von zo slepej uličky
 • je aktívny v networkingu a lobovaní u „správnych“ ľudí
 • prezentuje návrhy a plány strategickým partnerom

Ako posúdiť iniciatívnosť kandidáta?

Alfou a omegou každého výberového procesu je rozhovor s uchádzačom. Ako však z rozhovoru zistiť, či človek, ktorý pred Vami sedí bude v práci prejavovať iniciatívu, alebo naopak urobí len to čo musí a ďalej ho nič nezaujíma? Môžete vyskúšať nasledujúce otázky:

1. Popíšte konkrétny príklad z Vašej minulej práce, kedy ste išiel nad rámec bežných pracovných povinností pre dosiahnutie cieľa.

2. Popíšte situáciu, kedy ste prevzal iniciatívu a postavili sa do čela.

3. Uveďte príklady, kedy ste nadriadenému predstavil nejaký nápad alebo koncept. Ako ste postupovali? Aký bol výsledok?

4. Uveďte príklad, kedy Vaša iniciatívnosť viedla k zmene.

5. Popíšte situáciu, kedy ste rozpoznali potenciálny problém ako príležitosť.

6. Popíšte obdobie, kedy prevzali iniciatívu namiesto toho, aby ste čakali, kým vám niekto povie, čo treba robiť.

7. Aké návrhy ste dali za posledný mesiac svojmu nadriadenému? (Ak žiadne, tak prečo?)

8. Čo bol Váš najoriginálnejší nápad v práci? Čo ste Vy sám urobili preto aby bolo zavedenie tejto myšlienky úspešné?

Pri porovnávaní viacerých kandidátov si môžete pomôcť jednoduchou číselnou škálou napr. 1 – 5. Aby ste vedeli, čo si pod jednotlivými číslami predstaviť, inšpirovať sa môžete nasledujúcim tipom od Emory Univesity, ktorá poradí, ako konkrétne prejavy iniciatívnosti uchádzačov hodnotiť:

Vyššie popísané Vám môže pomôcť pri hodnotení toho, nakoľko budú Vaši uchádzači v ponúkanej práci iniciatívni. Nedá nám ale neuviesť jednu drobnú poznámku: iniciatívnosť sa vzťahuje len na tendenciu konať, nie na kvalitu konania ako takého. Áno je to tak. To, že je niekto iniciatívny ešte neznamená, že jeho iniciatíva bude prinášať len ovocie . Len si spomeňte na situácie, kedy prílišná iniciatíva bola skôr na škodu, alebo ostatných dokonca otravovala alebo mala byť len zásterkou pre nedostatok schopností. Preto si treba dobre zvážiť aj ostatné, nemej dôležité kompetencie, schopnosti a vedomosti. Napriek tomu, môže byť práve iniciatívnosť tou kompetenciou, ktorá Vám pomôže rozlíšiť dobrého od veľmi dobrého kandidáta, a urobiť tak naozaj veľmi dobrý výber.